Biuro Projektów Europejskich

Biuro Projektów Europejskich

Biuro Projektów Europejskich Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (dalej BPE) zostało powołane zarządzeniem Kanclerza Uczelni w grudniu 2019 r., które obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.

Celem BPE jest opracowywanie i zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, realizowanymi przez Uczelnię zarówno samodzielnie jak i we współpracy z innymi podmiotami prywatnymi i instytucjami publicznymi.

Wśród kluczowych zadań BPE są między innymi:
  • koordynacja prac nad opracowaniem i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania AKSiM,
  • koordynacja prac w zakresie dostosowania Uczelni do standardów dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami,
  • organizacja szkoleń medialnych dla sędziów, asesorów i referendarzy sądowych oraz dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich,
  • organizacja szkoleń dla kadry dydaktycznej, kadry administracyjnej oraz studentów naszej Uczelni finansowanych ze środków UE pozyskanych w ramach realizowanych projektów.

Kontakt

Godziny otwarcia

Trwające
projekty

Trwające
projekty

Projekty
zakończone

Projekty
zakończone

Szkolenia
dla studentów

Szkolenia
dla studentów

Zamówienia

Zamówienia