Praktyki pilotażowe

Praktyki pilotażowe

SPIS TREŚCI

METRYCZKA PROJEKTU

TYTUŁ
OŚ PROJEKTU
CZAS REALIZACJI

O PROJEKCIE

Projekt pt. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER – Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który – po odpowiednich regulacjach prawnych – może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym.

OPIS PROJEKTU

Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi. Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.
Okres realizacji projektu: od 01.10.2015 r. do 30.09.2018 r. Planuje się, że Projekt swoim zasięgiem obejmie 7 000 studentów w całej Polsce, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy.
Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

SPIS TREŚCI