Polityka Ochrony Środowiska - Ekologia i Zarządzanie

Polityka Ochrony Środowiska - Ekologia i Zarządzanie

SPIS TREŚCI

METRYCZKA PROJEKTU

KIERUNEK
RODZAJ
REALIZACJA
WSPÓŁFINANSOWANIE

INFORMACJE

Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne Na tej specjalności przygotujesz się do pracy w mediach audiowizualnych. Nauczysz się montażu dźwięku, poznasz podstawy montażu filmowego, scenografii i realizacji telewizyjnej oraz realizacji światła. Będziesz potrafił przygotowywać reportaże radiowe i telewizyjne. Podczas warsztatów dziennikarskich i filmowych będziesz mógł poznać charakter pracy operatora kamery. Większość zajęć specjalnościowych odbywa się w profesjonalnych studiach radiowych i telewizyjnych oraz bardzo dobrze wyposażonych uczelnianych pracowniach komputerowych, radiowych i telewizyjnych. Pod okiem doświadczonych pracowników mediów poznasz nowoczesne techniki i technologie wykorzystywane w produkcji audycji radiowych i telewizyjnych. Ponadto nauczysz się prezentować przed kamerą i pracować z mikrofonem.

OFERTA

Studia podyplomowe Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i Zarządzanie są skierowane głównie do osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, pracowników instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska, absolwentów kierunków przyrodniczych, ekonomicznych, prawnych.
Uwaga! Ze względu na warunki dofinansowania z oferty nie mogą skorzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw prywatnych.

KWALIFIKACJE

Obecnie na rynku pracy brakuje specjalistów i osób posiadających wiedzę w zakresie polityki ochrony środowiska, dlatego ukończenie podyplomowych studiów w AKSiM w Toruniu otworzy możliwości uzyskania gruntownego wykształcenia i zdobycia zawodu – specjalisty ds. polityki ochrony środowiska

PRACA

Gdzie Absolwenci studiów podyplomowych AKSiM w Toruniu mogą znaleźć pracę?
 • w urzędach administracji samorządowej: urzędach gmin, miast, starostw powiatowych, zwłaszcza w wydziałach lub komórkach zajmujących się ochroną środowiska, gospodarką gruntami, rozwojem regionalnym itp.
 • w urzędach administracji rządowej
 • w organizacjach pozarządowych, mających na celu promocję ochrony przyrody i rozwoju zrównoważonego
 • w przedsiębiorstwach, które oddziałują na środowisko przyrodnicze
 • w firmach i biurach zajmujących się przygotowaniem projektów dotyczących pozyskiwania środków z funduszy unijnych

DLACZEGO?

Dlaczego kierunek jest atrakcyjny?
Studia oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej obejmują także udział w interesujących wyjazdach i praktycznych warsztatach terenowych umożliwiających:
 • rozpoznawanie gatunków ptaków w ich środowisku bytowania w podziale na środowisko wodne , tereny bezleśne ze szczególnym uwzględnieniem ptaków ważnych dla Polski z aneksu I i II dyrektywy ptasiej
 • poznanie dyrektywy habitatowej wraz z krótką charakterystyką typów siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce, ważnych dla UE, gatunków roślin i zwierząt ważnych dla UE (zał. II, IV, V) , wraz z nauką rozpoznawania tych gatunków i omówieniem kryteriów wyboru terenów kwalifikujących
 • rozpoznawanie gleb i zasad ich funkcjonowania (współdziałanie roślin i zwierząt)
 • poznanie sukcesji, regeneracj1 i zmiany w środowisku na tle celowej działalności gospodarczej człowieka
 • przyjrzenie się przykładom realizacji inwestycji otwartych w obszarach Natura 2000 na bazie dokumentów źródłowych

WARUNKI POBYTU

Jakie oferujemy warunki pobytu uczestnikom studium?
Studentom studiów podyplomowych uczelnia zapewnia bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w czasie zajęć terenowych oraz atrakcyjne ceny zakwaterowania w czasie zajęć stacjonarnych w siedzibie Uczelni.

ZASADY NABORU

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Przyjęcie na studia przez komisję rekrutacyjną na podstawie złożonych dokumentów. Liczba miejsc ograniczona.

DOKUMENTY

Jakie dokumenty należy złożyć ?
Kwestionariusz, dyplom ukończenia studiów wyższych, 4 fotografie, potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej, list motywacyjny z określonym profilem słuchacza, kserokopię dowodu osobistego.

TREŚCI PROGRAMOWE

Program studiów podyplomowych polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie obejmuje m.in. wykłady i ćwiczenia związane z problematyką ochrony środowiska naturalnego, polityką rozwoju przyrodniczego.

WARUNKI

Spełnienie jakich warunków jest gwarancją ukończenia studiów?
Podstawą ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych przewidzianych w planie studiów oraz przygotowanie pracy dyplomowej.

UMIEJĘTNOŚCI

Jakie umiejętności uzyskujemy po zakończeniu studiów podyplomowych?
Absolwent jest specjalistą ds. polityki ochrony środowiska, posiada wiedzę teoretyczną, dobrze umocowaną w istniejącym i zmieniającym się prawie polskim i UE, może znaleźć zatrudnienie zarówno na szczeblu samorządowym, jak i w instytucjach centralnych, jest przygotowany do kreowania koncepcji zrównoważonego rozwoju (przygotowania projektów dotyczących szans i możliwości zrównoważonego rozwoju) tak, by nie popełniać błędów środowiskowych państw rozwiniętych gospodarczo oraz potrafi te błędy w sposób profesjonalny naprawiać.

REKRUTACJA

Czas trwania: 2 semestry
Termin składania podań: 10 marca 2022 r.
Termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2022 r.
Koszt uczestnictwa w studium:
 • 2050 zł – czesne za jeden semestr studiów (po dofinansowaniu)
 • 85 zł – opłata rekrutacyjna

KONTAKT

Sekretariat Studiów Podyplomowych
ul. Droga Starotoruńska 3, 87 – 100 Toruń
tel. 56 650 40 12
e-mail: podyplomowe@aksim.edu.pl
www.aksim.edu.pl

INAUGURACJA

W sobotę 9 kwietnia 2022 r. w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zainaugurowano kolejną edycję studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Pani Krystyna Szyszko, żona śp. prof. dra hab. Jana Szyszko – pomysłodawcy kierunku. W swoim wystąpieniu przypomniała sylwetkę śp. Pana Profesora oraz powody i cele powstania tego kierunku studiów w toruńskiej AKSiM. W wydarzeniu obok studentów i władz uczelni uczestniczyła także córka śp. Pana Profesora – dr Katarzyna Szyszko-Podgórska.

EGZAMINY DYPLOMOWE

ZJAZDY ABSOLWENTÓW

Przeczytaj artykuły:
Kolejny zjazd dydaktyczny Słuchaczy Studiów Podyplomowych Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i Zarządzanie w siedzibie AKSiM w dniach 5-6 listopada 2022 r. temat wykładów:
 • Stan prawa środowiskowego w Polsce i UE
 • Stan prawa w zakresie zasobów geologicznych.

Wykłady prowadził prof. dr hab. Mariusz Orion-Jędrysek. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego – Pracownia Geologii Izotopowej i Geoekologii., Zakład. Geologii Stosowanej i Geochemii.
Przypomnijmy wypowiedź Pana Profesora na temat przeciwdziałanie kryzysowi energetycznemu w Polsce.
Przeczytaj artykuły:

ARTYKUŁY

Przeczytaj artykuły:
O przesunięciu LP do resortu rolnictwa
W dniach 17-18.12.2022 roku odbyły się kolejne wykłady dla słuchaczy z POŚ – ekologia i zarządzanie na temat: Filozofia i etyka tworzenia prawa środowiskowego. Ekonomika i filozofia prawa leśnego w państwach UE. Wykłady przeprowadził prof. dr hab. Lech Płotkowski – profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Leśny.
Przypomnijmy wypowiedź Pana Profesora na temat lasów.
Wykłady słuchaczy
W dniach 26-27 listopada 2022 r. w AKSiM w Toruniu –odbyły się wykłady dla słuchaczy POŚ- ekologia i zarzadzanie z Panem doktorem inż. Andrzejem Koniecznym na temat: Stan prawa środowiskowego w Polsce i UE – Stan prawa w zakresie lasów. Dr inż. Andrzej Konieczny były Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma duże doświadczenie zawodowe w Lasach Państwowych. Od 1996 roku pracuje na różnych stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań gospodarczych w leśnictwie, poprzez kierowanie i koordynację pracy działu administracyjno-gospodarczego, realizację kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Poniżej zamieszcza się wypowiedź Pana doktora inż. Andrzeja Koniecznego na temat lasów w Polsce dla Radia Maryja:

OSTATNIE ZAJĘCIA

Ostatnie zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy POŚ- ekologia i zarządzanie odbyły się w dniach 28-29.01.2023 roku. Prowadzili je dr Izabela Dymitryszyn i dr Mateusz Mamczar.
Stan prawa środowiskowego w Polsce i UE – Prawo w funkcjonowaniu państwa i gospodarki- wykłady i ćwiczenia przeprowadził dr Mateusz Mamczar, natomiast wykłady na temat stanu środowiska przyrodniczego Polski na tle stanu środowiska Europy przeprowadziła dr Izabela Dymitryszyn, która również spotkała się ze swoimi seminarzystami.
Dr Izabela Dymitryszyn pracuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska. Podejmowana problematyka badań aktualnie obejmuje analizy wpływu gospodarowania krajobrazem na kształtowanie się różnorodności biologicznej, w szczególności roślin naczyniowych. Pani Doktor angażuje się w pracy społecznej m. in. w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody, działającej przy ministrze ds. środowiska i klimatu– ekspert, członek od 2016 r. oraz w Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, działająca przy Generalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska – ekspert, członek od 2019 r.
Dr Mateusz Mamczar – Wykładowca akademicki na Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach – zajęcia z publicznego prawa gospodarczego, stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku obronił na Uniwersytecie Wrocławskim– temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej – „Administracja geologiczna i organy koncesyjne w Prawie geologicznym i górniczym”.

OSTATNIE WYDARZENIA

SPIS TREŚCI