O programie

O programie

SPIS TREŚCI

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

O PROGRAMIE

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

SEKTORY

Program Erasmus+ dzieli się na kilka sektorów:

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Wyjazdy edukacyjne studentów i pracowników uczelni

Akcja ta wspiera fizyczną i mieszaną mobilność studentów szkół wyższych na wszystkich kierunkach i cyklach studiów (studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolite studia magisterskie). Studenci mogą odbyć okres studiów za granicą w partnerskiej uczelni lub odbyć staż/praktykę w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innej instytucji oferującej staż/praktykę. Studenci mogą łączyć okres studiów za granicą z praktyką/stażem.

Pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym. Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej. Uczelnie polskie mogą zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw, którzy będą prowadzić zajęcia z ich studentami.
Wspierane są też intensywne programy prowadzone w tzw. formule mieszanej (łączącej część wirtualną i mobilność fizyczną), które umożliwiają uczelniom oferowanie ich studentom interaktywnych zajęć realizowanych w międzynarodowej grupie.
Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji
Współpraca instytucji szkolnictwa wyższego na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

„Partnerstwa współpracy” w sektorze Szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty, których celem jest rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk oraz realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. Wyniki powinny nadawać się do ponownego wykorzystania, przenoszenia, skalowania i, w miarę możliwości, mieć silny wymiar interdyscyplinarny.

W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (uczelnie oraz inne instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa) z krajów programu, a także – jeśli jest to szczególnie uzasadnione – z krajów partnerskich z innych części świata.

Wnioskodawcą może być jedynie organizacja z kraju programu.
Instytucja wnioskująca jest zarazem koordynatorem projektu.
Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.
Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
Partnerstwa w zakresie współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 1 roku do 3 lat (od 12 do 36 miesięcy).
Działania centralne
Oferta Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli w sektorze Szkolnictwo wyższe
Wsparcie na działania w sektorze Szkolnictwa wyższego możesz uzyskać nie tylko w Polsce.
Sprawdź ofertę EACEA:

Działanie Erasmus Mundus (Akcja 2)
Działanie 1. Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus
Studia drugiego stopnia o międzynarodowym charakterze, prowadzone przez konsorcjum uczelni, w skład którego muszą wchodzić uczelnie z co najmniej trzech różnych krajów. Uczelnia otrzymuje dofinansowanie zarówno na prowadzenie wspólnego programu kształcenia jak i na stypendia dla studentów z całego świata chcących zrealizować wspólne studia Erasmus Mundus. Projekty mogą trwać 12, 18 lub 24 miesiące.
Działanie 2. Działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus
Działanie wspierające uczelnie i ich partnerów w tworzeniu nowych i innowacyjnych programów kształcenia spełniających zasady wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus. Uczelnie mogą pozyskać wsparcie na wypracowanie wspólnych mechanizmów dotyczących m.in. rekrutacji i oceny studentów, prowadzenia programu kształcenia i jego promocji, wydawania wspólnego dyplomu, zawartości umowy partnerskiej i treści umowy ze studentem. Uczelnia może pozyskać 55 000 euro na przygotowanie wspólnego programu Erasmus Mundus. Projekty mogą trwać 15 miesięcy.

Partnerstwa na rzecz innowacji (Akcja 2)
Grupa 1. Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw
Wielostronne projekty realizowane przez konsorcja składające się co najmniej z 8 instytucji reprezentujących 4 kraje programu. Ich celem jest wspieranie innowacji w szkolnictwie wyższym, kształceniu i szkoleniu zawodowym, przedsiębiorstwach i szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Rezultaty wypracowane przez konsorcja powinny być odpowiedzią na wyzwania społeczne i gospodarcze, takie jak zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne, cyfryzacja, sztuczna inteligencja, przystosowanie społeczeństwa do szybkich zmian oraz innowacji na rynku pracy.
Grupa 2. Sojusze na rzecz współpracy sektorowej
Mają na celu wypracowanie nowych rozwiązań strategicznych i wzmocnienie współpracy na rzecz danej branży. Wybrano 14 branż o istotnym znaczeniu dla konkurencyjności europejskiego rynku pracy.
Sojusze powinny być zawiązywane pomiędzy co najmniej z 12 organizacjami reprezentującymi 8 krajów programu. Projekty mogą trwać 4 lata.

DZIAŁANIA JEAN MONNET

Działania Jean Monnet w sektorze Szkolnictwa wyższego
Akcja wspiera prowadzenie studiów i badań dotyczących Unii Europejskiej i Integracji Europejskiej, poprzez które propaguje się europejską aktywność obywatelską i wartości europejskie oraz uwzględnia rolę UE w zglobalizowanym świecie, rozpowszechniając wiedzę o Unii, ułatwiając zwiększenie zaangażowania, jak również dialogu międzyludzkiego. Można realizować:
Moduły „Jean Monnet”: krótkie moduły edukacyjne w zakresie studiów nad UE. Moduły mogą mieć charakter interdyscyplinarny lub koncentrować się na jednej dziedzinie studiów nad UE
Katedry „Jean Monnet”: grant dla indywidualnych nauczycieli akademickich specjalizujących się w studiach nad UE, finansujący 90 godzin dydaktycznych kształcenia na rok akademicki
Centra doskonałości „Jean Monnet”: miejsce skupiające wysoko wykwalifikowanych ekspertów z obszaru studiów nad UE, upowszechniających swoją wiedzę w społeczeństwie

KRAJE SPOZA UE

Program Erasmus+ Współpraca z Krajami Partnerskimi umożliwia uczelniom uzyskanie dofinansowanie na prowadzenie wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata niż kraje programu.
Projekt mobilności może przewidywać współpracę z jednym lub wieloma krajami partnerskimi.

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:
  • Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni
  • Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.
Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni.
Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich szkół wyższych z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) z instytucji polskiej w ramach umowy finansowej, jaką instytucja ta podpisze z Narodową Agencją.

Kraje partnerskie pogrupowane według instrumentów finansowych w ramach działań zewnętrznych Unii Europejskiej.

PRZEWODNIK

SPIS TREŚCI