Rekrutacja i formalności

Rekrutacja i formalności

SPIS TREŚCI

REKRUTACJA

 1. Wykładowców zainteresowanych wyjazdem do uczelni partnerskiej AKSiM w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) lub odbycia stażu, szkolenia (STT) prosimy o pobranie formularza, wypełnienie oraz dostarczenie osobiście lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: krystian.cholaszczynski@aksim.edu.pl
 2. Wnioski rozpatrywane są przez Rektora i Komisją Rekrutacyjną po zapoznaniu się z opinią Koordynatora Uczelnianego programu Erasmus+.
 3. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.
 4. Przy kwalifikacji na wyjazdy nauczycieli akademickich preferencyjnie będą traktowani wykładowcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Kryteria obowiązujące w roku akademickim 2023/24:
  1. doświadczenie dydaktyczne
  2. znajomość języka wykładowego kraju, do którego wykładowca zamierza wyjechać lub języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie wykładów

APLIKACJA NA UCZELNIĘ

Procedura aplikacji na uczelnię zagraniczną:

 1. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji od Koordynatora Uczelnianego Erasmusa+, nauczyciel akademicki powinien skontaktować się z uczelnią partnerską wskazaną w formularzu, na której chciałby w ramach współpracy z AKSiM prowadzić wykłady gościnne lub odbyć staż.
 2. Nauczyciel akademicki powinien wraz z koordynatorem instytutowym uczelni goszczącej ustalić program wykładów gościnnych (Individual Teaching Programme), tj. tematy wykładów oraz termin przyjazdu.
 3. Individual Teaching Programme musi być zaakceptowany przez instytucję przyjmującą oraz Prorektora AKSiM.
 4. Nauczyciel akademicki który wyjeżdża na staż powinien również z koordynatorem instytutowym uczelni goszczącej ustalić program stażu (Individual Training Programme) oraz termin przyjazdu.
 5. Pobyt na uczelni/instytucji zagranicznej nie może być dłuższy niż 7 dni.
 6. Nauczyciel akademicki musi przeprowadzić podczas wyjazdu dydaktycznego minimum 8 godzin wykładów w tygodniu (tydzień rozumiany jako pięć dni roboczych, nie wlicza się weekendu). Na stażu nie prowadzi się zajęć dydaktycznych.

UMOWA Z AKSiM

Po zaakceptowaniu przez dwie strony (uczelnia macierzysta oraz uczelnia przyjmująca) Individual Teaching Programme / Individual Training Programme wykładowca powinien podpisać umowę z AKSiM. Podpisanie umowy oznacza akceptację zawartych w niej warunków i stanowi podstawę do wypłaty stypendium.

WARUNKI

 1. Do uczelni zagranicznej można wyjechać w celu dydaktycznym lub na staż.
 2. Należy przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć tygodniu (wykłady, ćwiczenia, tutorials, seminaria itp.)
 3. Udział w konferencji, wspólne prace naukowe, przygotowanie publikacji, kwerenda biblioteczna może być tylko dodatkowym celem wyjazdu
 4. Kończąc pobyt na uczelni/instytucji zagranicznej nauczyciel akademicki powinien uzyskać podpisy odpowiednich osób na:
  1. Individual Teaching Programme/ Individual Training Programme;
  2. Letter of Confirmation (potwierdzenie pobytu na uczelni zagranicznej musi być wydane na papierze firmowym uczelni przyjmującej) (do pobrania ) – Letter of confirmation STT i STA
Daty w Individual Teaching Programme / Individual Training Programme oraz w Letter of Confirmation powinny być zgodne z datami zapisanymi w umowie zawartej z uczelnią.

PLANOWANIE PODRÓŻY

 1. Tuż po ustaleniu terminu wykładów/stażu najlepiej jest rezerwować bilet lotniczy, jeśli podróż odbywać się będzie samolotem. Im później rezerwowany jest bilet, tym wyższe są koszta.
 2. W/s rozliczenia kosztów podróży oraz naliczenia diet prosimy o kontakt z Koordynatorem Administracyjnym ul. św. Józefa pokój 122. Przelew na konto walutowe nauczyciela jest dokonywane przez Dział Księgowości, ul. św. Józefa pokój 116.
 3. Organizacja podróży i zakupienie biletów jest w gestii stypendysty.
 4. Rezerwację noclegów w miejscu docelowym dokonuje stypendysta.

UBEZPIECZENIE

Na czas wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz uzyskać dokument uprawniający go do korzystania z opieki zdrowotnej na terenie UE (Karta EKUZ).

SPIS TREŚCI