Wyjazd do kraju UE

Wyjazd do kraju UE

SPIS TREŚCI

ZASADY OGÓLNE

 1. Program Erasmus+ zakłada dwie formy mobilności nauczycieli akademickich:
  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (w partnerskich szkołach wyższych)
  • Szkolenia zagraniczne (z wyłączeniem konferencji) w zakresie doskonalenia zawodowego
 2. Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana tylko z uczelnią zagraniczną posiadającą ważną w danym roku akademickim Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, z którą AKSiM podpisało umowę bilateralną obejmującą wymianę wykładowców. W przypadku szkoleń, mobilność nauczycieli może odbywać się również z publiczną lub prywatną organizacją prowadzącą działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.
 3. Nauczyciel akademicki ubiegający się o stypendium Erasmusa+:
  • musi być pracownikiem AKSiM
  • podstawą zatrudnienia musi być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
 4. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.
 5. Przy kwalifikacji na wyjazdy nauczycieli akademickich preferencyjnie będą traktowani wykładowcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
 6. Wyjazd pracownika powinien rozpocząć się i zakończyć w czasie tego samego roku akademickiego.
 7. Standardowy czas wyjazdu nauczyciela akademickiego AKSiM do uczelni partnerskiej to okres 1 tygodnia. Jeden tydzień rozumie się jako pięć dni roboczych. Dłuższy okres pobytu jest ustalany pomiędzy stronami, o ile środki finansowe pozwalają na takie rozwiązanie.
 8. Podczas jednego wyjazdu dydaktycznego wykładowca zobowiązany jest przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych.
 9. Nauczyciele mogą realizować swoją mobilność w krajach uczestniczących w programie innym niż kraj instytucji wysyłającej i kraj zamieszkania.
 10. Z każdym nauczycielem akademickim wyjeżdżającym do uczelni partnerskiej AKSiM podpisuje umowę. Zaakceptowanie przez nauczyciela akademickiego warunków umowy stanowi podstawę wypłacenia stypendium.
 11. Stypendium wypłacane jest tylko pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków umowy.
 12. Wysokość stypendium nauczyciela akademickiego jest uzależniona od kraju docelowego oraz długości pobytu.
 13. Nauczyciele uzyskają dofinansowanie jako wkład w koszty podróży. Dofinansowanie jest zależne od odległości, jaką musi pokonać uczestnik. Pomiar odległości dokonuje się na podstawie kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej dotyczących programu Erasmus+.
 14. Stypendium Erasmusa stanowi częściowe pokrycie kosztów wyjazdu.
 15. Stypendium zostanie wypłacony w sposób uzgodniony między stronami (nauczyciel akademicki-uczelnia).
 16. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany w ciągu 10 dni dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej po powrocie z uczelni partnerskiej:
  • Letter of Confirmation (potwierdzenie pobytu – musi być wydrukowane na papierze firmowym uczelni przyjmującej; potwierdzenie pobytu wydrukowane na innym papierze niż papier firmowy nie będzie honorowane)
  • Potwierdzenie wypełnienia ankiety stypendysty
  • Sprawozdanie wraz z min. 5 zdjęciami z wyjazdu stypendialnego
 17. Na czas wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz uzyskać dokument uprawniający go do korzystania z opieki zdrowotnej na terenie UE (Karta EKUZ).
 18. Rekrutacja odbywa się na podstawie obowiązującej na dany rok akademicki formularzy i według obowiązujących kryteriów.
 19. Decyzje o zakwalifikowaniu na wyjazd w ramach programu Erasmus podejmuje Rektor wraz z Komisją Rekrutacyjną po zapoznaniu się z opinią Koordynatora Uczelnianego.

SPIS TREŚCI