Wyjazd do kraju spoza UE

Wyjazd do kraju spoza UE

SPIS TREŚCI

FORMY MOBILNOŚCI

Program Erasmus+ zakłada dwie formy mobilności nauczycieli akademickich:
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (w szkołach wyższych krajów partnerskich)
 • szkolenia zagraniczne (z wyłączeniem konferencji) w zakresie doskonalenia zawodowego
Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana tylko z uczelnią, z którą WSKSiM podpisało umowę bilateralną obejmującą wymianę wykładowców.

STYPENDIUM

Nauczyciel akademicki ubiegający się o stypendium Erasmusa+:
 • musi być pracownikiem AKSiM
 • podstawą zatrudnienia musi być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawną

WARUNKI

 1. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.
 2. Przy kwalifikacji na wyjazdy nauczycieli akademickich preferencyjnie będą traktowani wykładowcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
 3. Wyjazd pracownika powinien rozpocząć się i zakończyć w czasie tego samego roku akademickiego.
 4. Standardowy czas wyjazdu nauczyciela akademickiego WSKSiM do uczelni partnerskiej to okres 1 tygodnia. Jeden tydzień rozumie się jako pięć dni roboczych. Podczas jednego wyjazdu dydaktycznego wykładowca zobowiązany jest przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych.
 5. Z każdym nauczycielem akademickim wyjeżdżającym do uczelni partnerskiej AKSiM podpisuje umowę.
 6. Zaakceptowanie przez nauczyciela akademickiego warunków umowy stanowi podstawę wypłacenia stypendium. Stypendium wypłacane jest tylko pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków umowy. Wysokość stypendium nauczyciela akademickiego jest uzależniona od kraju docelowego oraz długości pobytu.

ZEZWOLENIA NA POBYT

 1. Może zaistnieć konieczność uzyskania przez uczestników projektów Erasmus+ wizy na pobyt za granicą w kraju uczestniczącym w programie lub w kraju partnerskim, w którym prowadzone jest dane działanie.
 2. Uczelnia wydaje uczestnikowi programu odpowiedni dokument potwierdzający wyjazd zagraniczny.
 3. Uzyskanie odpowiednich wiz i zezwoleń na pobyt leży po stronie uczestnika programu.
 4. Zdecydowanie zaleca się występowanie do właściwych organów o zezwolenia z dużym wyprzedzeniem, ponieważ formalności te mogą trwać kilka tygodni. Agencje narodowe i agencja wykonawcza mogą udzielić dodatkowych wskazówek i pomocy w sprawach związanych z wizami, zezwoleniami na pobyt, zabezpieczeniem społecznym itp.

SPIS TREŚCI