Rekrutacja na studia zagraniczne

Rekrutacja na studia zagraniczne

SPIS TREŚCI

ZASADY OGÓLNE

 1. Program Erasmus+, realizowany na AKSiM, jest skierowany do studentów Akademii oficjalnie zarejestrowanych na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata, inżyniera lub magistra. Dotyczy to studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Stypendium programu Erasmus+ przyznaje się w celu zrealizowania przez studenta części określonego programu studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich w uczelni partnerskiej.
 3. Student ubiegający się o wyjazd na realizację części toku studiów w ramach programu Erasmus+ musi spełnić następujące kryteria formalne:
  • musi być studentem zarejestrowanym na studia pierwszego lub drugiego stopnia, albo na jednolitych magisterskich (co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia w chwili wyjazdu);
  • nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany;
  • nie wykorzystał „kapitału mobilności” na stopniu studiów na którym miałby odbyć się wyjazd.
 4. 4. W ramach programu Erasmus+, każdy student otrzymuje „kapitał mobilności”, dający możliwość zrealizowania wyjazdów na studia i praktyki o łącznym czasie trwania nie dłuższym niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (licencjackie/inżynierskie/magisterskie), z wyjątkiem studiów magisterskich jednolitych (24 miesięcy). Do wspomnianego okresu wliczają się także wyjazdy zrealizowane na tym samym etapie w ramach studiów na innych uczelniach lub w poprzednich latach w ramach programu LLP Erasmus. Powyższa zasada obowiązuje także wtedy, gdy student nie otrzymał grantu na wyjazd w ramach programu.
  Kapitał mobilności jest przypisany do osoby (decyduje nr PESEL), a nie kierunku studiów czy też uczelni, co oznacza, że po wykorzystaniu kapitału mobilności na danym stopniu studiów, zmiana kierunku studiów lub uczelni nie powoduje udostępnienia kolejnej puli miesięcy na mobilność.
 5. Student wyjeżdża do uczelni partnerskiej, która ma podpisaną umowę bilateralną z jego macierzystym wydziałem na AKSiM.
 6. Zarówno uczelnia macierzysta, czyli AKSiM, jak i uczelnia przyjmująca muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa (Erasmus Charter of Higher Education – ECHE) nadaną przez Komisję Europejską.
 7. Pobyt studenta na studiach w uczelni przyjmującej nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełny najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie może być dłuższy niż jeden i ten sam rok akademicki. Minimalny okres pobytu w uczelni przyjmującej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego lub organizacyjnego.
 8. Studenci AKSiM generalnie rekrutowani są na jeden semestr studiów (maksymalnie 6 miesięcy). Ewentualne przedłużenia pobytu w uczelniach partnerskich są ustalane każdorazowo w danym roku akademickim w zależności od dostępnych funduszy i decyzji Rektora.
 9. Uczelnia decyduje o przedłużeniu pobytu studenta na stypendium przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. Decyzję podejmuje uczelnia macierzysta po uzyskaniu akceptacji uczelni przyjmującej. Decyzja zostaje ogłoszona wszystkim beneficjentom przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej AKSiM. Przedłużenie nie może wykraczać poza okres obowiązywania umowy (tj. 30 września każdego roku akademickiego).
 10. Pobyt studenta w instytucji przyjmującej musi rozpocząć i zakończyć się w okresie pomiędzy 1 czerwca aktualnego roku kalendarzowego a 30 września kolejnego roku kalendarzowego.
 11. Uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (takich, jak: czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek itp.). Pobieranie pewnych opłat (za ubezpieczenie, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki itp.) jest dopuszczalne w tej samej wysokości i na takiej samej zasadzie, jaka obowiązuje studentów lokalnych.
 12. Student korzystający ze stypendium Erasmusa jest zobowiązany do terminowego wnoszenia czesnego w AKSiM.
 13. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów), co do których student AKSiM nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na zagranicznej uczelni przyjmującej.
 14. Studenci wyjeżdżający na studia za granicę w ramach Programu Erasmus+, którzy z racji trudnej sytuacji materialnej posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego na AKSiM są uprawnieni do otrzymywania z budżetu Programu Erasmus+ dodatku w wys. 200 euro na każdy miesiąc zaakceptowanego przez uczelnię pobytu za granicą, w którym prawo to przysługuje.
 15. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się za pośrednictwem Biura Współpracy Międzynarodowej i Miedzyuczelnianej AKSiM o dodatkowe stypendium z tytułu niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+ mobilność akademicka.

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja
Rekrutacja na stypendium w ramach programu Erasmus+ odbywa się w trzech etapach:
 1. składanie dokumentów
 2. egzaminy językowe
 3. ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego
Etap I
Studenci ubiegający się o stypendium programu Erasmus+ składają dokumenty w Biurze Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej (p. 122, ul. św. Józefa 23/35) w wyznaczonym terminie. Wymagane dokumenty:
 • Formularz zgłoszeniowy. Każdy student starający się o stypendium Erasmusa+ powinien wypełnić elektronicznie formularz zgłoszeniowy. Do formularza należy załączyć aktualne zdjęcie
 • CV w dwóch wersjach językowych: w języku polskim oraz w języku angielskim lub innym obowiązującym w przyjmującej instytucji. (format A4)
 • List rekomendujący (wystawia opiekun roku)
 • Zaświadczenie o niezaleganiu z obowiązkami i zaliczeniu semestru (wystawia dziekanat)
 • List motywacyjny
 • Certyfikat językowy (jeśli posiada)
Dokumenty powinny zostać złożone w plastikowej „koszulce” (nie w segregatorze ani niezbindowane) w Biurze Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej AKSiM.
Wszystkie dokumenty należy sporządzić w języku polskim (z wyjątkiem drugiego egzemplarza CV w języku angielskim lub innym obowiązującym w przyjmującej instytucji).
Etap II
Do egzaminu językowego przystępuje każdy student (również ci studenci, którzy brali już udział we wcześniejszych rekrutacjach na naszej uczelni) ubiegający się o stypendium programu Erasmus+. Student, który posiada certyfikat językowy nie musi być egzaminowany (decyzja komisji językowej).
Osoby ubiegające się o stypendium w ramach programu Erasmus+ będę poinformowane o terminie pisemnego i ustnego egzaminu ze wskazanego w formularzu zgłoszeniowym języka obcego. Informacje te można znaleźć również na tablicach ogłoszeń ERASMUSA+ w obu kampusach naszej uczelni.
Etap III
W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
 • Koordynator Uczelniany Erasmusa+
 • Koordynator Wydziałowy Erasmusa+
 • Koordynator programu Erasmus+ z BWMiM
 • Koordynator ds. Jakości Kształcenia
 • Przedstawiciel samorządu studentów
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie sporządzona lista kandydatów przyjętych do programu, a następnie ogłoszona na uczelnianej stronie Erasmusa+. Kandydaci zostaną także poinformowani o wynikach drogą mailową. Sporządzona zostanie również lista rezerwowa osób, które nie zakwalifikowały się z powodu braku miejsc.

KRYTERIA

Komisja ocenia kandydata wg następujących kryteriów:
 1. Ocena z egzaminu językowego (max. 5 pkt):
  • 5 pkt. 91-100%
  • 4 pkt. 81-90%
  • 3 pkt. 71-80%
  • 2 pkt. 61-70%
  • 1 pkt. 51-60%
  • 0 pkt. poniżej 51%
 2. Średnia ocen ze wszystkich zaliczonych lat (max. 3 punkty):
  • 3 pkt. 4,76 – 5,0
  • 2 pkt. 4,5 – 4,75
  • 1 pkt. 4,0 – 4,49
  • 0 pkt. poniżej 4,0
 3. List rekomendujący i działalność na rzecz Uczelni, mentoring (max. 2 punkty)
 4. Uczestnictwo w zajęciach anglojęzycznych (1 pkt. za każdy przedmiot)

DOKUMENTY APLIKACYJNE

Wśród dokumentów, które musisz przygotować i dostarczyć przed wyjazdem na uczelnie zagraniczną oraz złożyć w BWM są:
 • Learning Agreement – zatwierdzony i podpisany przez Dziekana
 • Umowa z AKSiM – podpisaną przez Ciebie oraz wyznaczoną z ramienia uczelni osobę
 • Formularz danych bankowych – na wskazane w formularzu konto bankowe będziemy przelewać twoje stypendium
 • Formularz rezygnacji
 • Letter of confirmation
Nie zwlekaj z przygotowaniem dokumentów. Może okazać się, że będziesz musiał zaczekać kilka dni na podpisy osób wskazanych w powyższych dokumentach. Pamiętaj o sprawdzeniu terminu aplikacji na wybraną uczelnię zagraniczną. Terminy te są bardzo różne i ustala je każda uczelnia indywidualnie. Jeśli zbyt późno prześlesz dokumenty i przekroczysz wyznaczony przez uczelnię zagraniczną termin, nie będziesz przyjęty na studia.

UCZELNIA PARTNERSKA

Nominację studenta na uczelnię partnerską wysyła koordynator Erasmusa+.

Jakie formalności czekają mnie po wysłaniu na uczelnię partnerską aplikacji?
Uczelnia partnerska skontaktuje się z Tobą (drogą mailową), żeby poinformować Cię o dodatkowych formalnościach, jakich należy dopełnić przed wyjazdem, oraz o warunkach studiowania na uczelni zagranicznej. Będą to np. dodatkowe formularze do wypełnienia i odesłania, informacja o zakwaterowaniu, oferta kursów językowych, listy przedmiotów do wyboru, informacja o przebiegu roku akademickiego, itp. Większość uczelni umieszcza takie informacje na swoich stronach internetowych, więc jeśli nie możesz doczekać się odpowiedzi ze strony uczelni zagranicznej, możesz poszukać ich samodzielnie (najczęściej informacje takie zawarte są w zakładkach Erasmus+ incoming students lub Programme exchange students).
Czy uczelnia partnerska potwierdza przyjęcie na studia?
Po wysłaniu przez Ciebie wszelkich wymaganych dodatkowych formularzy (zdarza się też, że uczelnia nie ma żadnych dodatkowych wymagań formalnych) uczelnia zagraniczna odeśle na podany w aplikacji adres (lub do BWM) potwierdzenie przyjęcia na studia. Po otrzymaniu takiego potwierdzenia będziesz mieć już pewność, że zostałeś przyjęty. Jeśli potwierdzenie takie zostanie przesłane bezpośrednio do Ciebie, musisz przekazać jego kopię do BWM. Jeśli natomiast potwierdzenie nadejdzie na adres BWM, zostaniesz o tym przez nas poinformowany i poproszony o jego odbiór.
Co powinienem zrobić, gdy uczelnia partnerska nie odpowiada?
Jeżeli niepokojąco długo (tzn. po upływie min. 1 miesiąca od wysłania dokumentów, a max. 2 tygodnie przed upływem terminu aplikacji) nie otrzymujesz żadnej odpowiedzi ze strony uczelni partnerskiej, nie czekaj do ostatniej chwili. Jak najprędzej wyślij mail lub zadzwoń do International Relations Office w uczelni zagranicznej z zapytaniem, czy Twoja aplikacja dotarła na wskazany adres. Aby to zrobić, możesz skorzystać z telefonu w BWM. Pamiętaj, aby nie przekraczać wyznaczonych przez uczelnie zagraniczną terminów nadsyłania dokumentów. W przeciwnym razie nie zostaniesz przyjęty na studia. Dopilnuj, aby uzyskać potwierdzenie przyjęcia na studia.

UMOWA Z AKSiM

Umowa
Ostatnim dokumentem, który musisz wypełnić i podpisać przed wyjazdem, będzie umowa zawarta pomiędzy Tobą a AKSiM, przygotowana przez BWM w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Umowa ta dotyczy warunków przyznania stypendium na studia za granicą, które zobowiązują Cię do:
 • odbycia studiów w deklarowanym okresie,
 • zrealizowania programu studiów określonego w porozumieniu o programie studiów czyli w Learning Agreement oraz przedstawienia po powrocie w formie Transcript of Records w BWM ocen i punktów ECTS, uzyskanych podczas pobytu w uczelni przyjmującej,
 • niezwłocznego (max. 30 dni od początku semestru) powiadomienia o jakichkolwiek zmianach względem zaplanowanego wcześniej toku studiów w uczelni partnerskiej,
 • zaopatrzenie się w kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ oraz wykupienia w ramach własnych środków finansowych ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres studiów za granicą,
Dane bankowe
W formularzu Dane bankowe, wpisz swoje dane osobowe, adres stałego zameldowania, nazwę banku, numer konta walutowego, IBAN i BIC-SWIFT-CODE. Wypełnione elektronicznie dokument prześlij drogą mailową do BWM na adres: krystian.cholaszczynski@aksim.edu.pl
Formularz danych bankowych znajduje się poniżej.
Podpisanie umowy
Umowę pomiędzy Uczelnią a studentem wypełni pracownik BWM, który wydrukuje umowę w 2 egzemplarzach i umówi się z Tobą na jej podpisanie. Przy podpisywaniu umowy student będziesz poinformowany o sposobie naliczania stypendium oraz o wysokości rat. Po podpisaniu dokumentu przez obie strony otrzymasz jeden egzemplarz, drugi zostaje w Twoich aktach personalnych w BWM.

ZAKWATEROWANIE

Jak szukać zakwaterowania?
Po zgłoszeniu swojego nazwiska do uczelni partnerskiej powinieneś otrzymać pakiet informacyjny wraz z danymi dotyczącymi zakwaterowania. Uczelnia partnerska może Ci zaproponować różne miejsca do wyboru: akademiki lub kwatery prywatne. Pamiętaj o zarezerwowaniu sobie miejsca w akademiku! Im szybciej wyślesz aplikację, tym większe masz szanse na otrzymanie lepszego, położonego bliżej uczelni i być może też tańszego akademika (choć w niektórych uczelniach o możliwości wyboru lepszego akademika decyduje kolejność przyjazdu do uczelni partnerskiej, tak jest np. w Niemczech). Często się zdarza, że rezerwacja akademika musi zostać wysłana razem z aplikacją zgłoszeniową – upewnij się więc, jaka jest procedura na uczelni, do której się wybierasz.
Czy uczelnia partnerska zawsze pomaga w znalezieniu zakwaterowania?
Nie wszystkie uczelnie partnerskie wysyłają do studenta pakiet informacyjny dotyczący zakwaterowania. Może się zdarzyć, że będziesz musiał sam zatroszczyć się o znalezienie lokum. W takim przypadku możesz poprosić uczelnię partnerską o pomoc w znalezieniu stancji czy pokoju w mieszkaniu studenckim. Jeżeli uczelnia partnerska nie będzie w stanie poszukać dla Ciebie zakwaterowania, zostaniesz o tym poinformowany. Bardzo rzadko jednak się zdarza, że uczelnia nie może studentowi nic zaoferować.
Jakie problemy możesz napotkać?
 • W większości miejsc należy uiścić kaucję (depozyt), która jest zwracana przy wyjeździe z danej uczelni.
 • Zdarza się, że pokój w akademiku można wynająć jedynie na cały semestr bądź pół roku, co przy wyjazdach krótszych, 3-miesięcznych, nie jest zbyt korzystne finansowo. Należy to wszystko przekalkulować, ponieważ podpisanie umowy może Cię zobligować do bezwzględnego dotrzymania terminu wynajmu (tak się dzieje np. w przypadku umowy z niemieckim Studentenwerk). Wcześniejsza rezygnacja z zakwaterowania i zwrot pieniędzy nie są możliwe. Pamiętaj też, aby dokładnie czytać wszystkie dokumenty, jakie będziesz podpisywać. Jeśli okaże się, że nie zastosowałeś się do wymagań zawartych w umowie lub coś źle zrozumiałeś możesz za to słono zapłacić albo nawet trafić do sądu.
Uważnie czytaj wszystkie dokumenty i nie podpisuj niczego, czego nie rozumiesz!

SPIS TREŚCI