Stypendium w ramach studiów

Stypendium w ramach studiów

SPIS TREŚCI

Stypendium programu Erasmus+ jest wsparciem indywidualnym dla studenta i z założenia ma wspomóc studenta w pokryciu kosztów poniesionych podczas studiowania na uczelni partnerskiej. Stypendium nie pokrywa całości wydatków wynikających z pobytu za granicą. Stawki stypendium są zróżnicowane w zależności od kraju, do którego student wyjeżdża. Stypendium jest wypłacany w EURO, dlatego też pamiętaj, aby odpowiednio wcześnie założyć konto walutowe.

ZASADY OGÓLNE

 1. Na okres studiów za granicą studentowi przyznawane jest stypendium z budżetu programu Erasmus+.
 2. Stypendium ma charakter uzupełniający – jest przeznaczony na pokrycie części kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej (kosztów podróży, zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych ze studiowaniem).
 3. Wysokość stypendium jest zależne od kraju docelowego wyjazdu. Kraje podzielone są na 3 grupy według wytycznych Narodowej Agencji programu Erasmus+ i dokonanej przez nią analizy kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.
 4. Stypendium programu Erasmus+ przyznaje się w celu zrealizowania części określonego programu studiów licencjackich/inżynierskich/ magisterskich w uczelni partnerskiej.
 5. Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy, którą student podpisuje z AKSiM przed wyjazdem do uczelni partnerskiej.
 6. Stypendium zostanie wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. Stosowaną formą przekazania stypendium jest przelew bankowy (dwie raty). Pierwsza rata jest wypłacana przed wyjazdem na stypendium (z reguły 90-95% całości stypendium), natomiast druga rata zostanie wypłacona dopiero po powrocie studenta z uczelni partnerskiej i przedłożeniu przez studenta wszystkich wymaganych przez uczelnię macierzystą dokumentów.
 7. W trakcie pobytu na uczelni partnerskiej studentowi przysługuje prawo do pobierania stypendiów, które otrzymywał dotychczas na AKSiM (np. socjalne, za wyniki w nauce, etc.), bądź do tych, do których student nabył prawo przed wyjazdem. Student ma prawo również ubiegać się o stypendia krajowe po powrocie do uczelni macierzystej.
 8. Stypendium jest wypłacany przelewem w EURO na wskazane przez studenta konto walutowe założone w Polsce. Twoje konto musi być utrzymane do końca września ponieważ może się zdarzyć, że otrzymasz dodatkowe dofinansowanie ze środków programu Erasmus+, dlatego pamiętaj, żeby nie likwidować swojego konta walutowego zaraz po otrzymaniu drugiej raty stypendium.
 9. Pamiętaj, aby z odpowiednim wyprzedzeniem wyrobić sobie właściwe karty bankomatowe (zapytaj, czy są akceptowane w kraju, do którego wyjeżdżasz). Pamiętaj też, że raz zadeklarowanego w BPM konta nie powinno być zmieniane. Numer konta (IBAN) oraz BIC-SWIFT CODE (kod składający się z ciągu liter, który identyfikuje dany bank, możesz znaleźć na stronie Twojego banku, możesz też zapytać o niego bezpośrednio w oddziale), będziesz musiał podać przy podpisywaniu umowy, załóż więc je odpowiednio wcześniej. (przynajmniej 2 tygodnie przed podpisaniem umowy).
 10. Aby zachować prawo do stypendium, należy złożyć w terminie indeks z wszystkimi zaliczeniami. Trzeba to zrobić przed wyjazdem na Erasmusa+. Inaczej stypendium będzie wstrzymane i student nie będzie mógł wyjechać na stypendium.
 11. Stypendium co do zasady jest wypłacane przed wyjazdem studenta na uczelnię partnerską. Jeśli student nie dopełni formalności przed wyjazdem, np. późno poda numer konta, późno dostarczy kartę zaliczeń itp. wówczas stypendium może być wypłacone z opóźnieniem, czyli dopiero po pełnym dokonaniu formalności przez studenta.

STAWKI STYPENDIUM

Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej i w porozumieniu z władzami krajowymi określiła następujące stawki stypendialne obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych:

TABELKA

POMOC MATERIALNA

W przypadku studentów wyjeżdżających na studia, osoba kwalifikująca się do stypendium socjalnego w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę, będzie otrzymywała dodatkowo 200€ na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu.

Także osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane do Narodowej Agencji.

SPIS TREŚCI