Sprawy zdrowotne

Sprawy zdrowotne

SPIS TREŚCI

UBEZPIECZENIE

Zarówno studenci jak i pracownicy w trakcie pobytu na Erasmusie+ zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). W przypadku wyjazdów studenckich na praktyki należy również zakupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).
Firma przyjmująca może także wymagać specjalistycznych ubezpieczeń (informacje zawarte są w Porozumieniu o programie praktyki). W przypadku braku ubezpieczenia od kosztów leczenia/NW lub OC instytucja przyjmująca może odmówić studentowi przyjęcia lub zobowiąże go do wykupienia na miejscu, a to może wiązać się z wydatkiem w wysokości nawet kilkuset EUR.

W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego najpopularniejsza jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej w kraju pobytu (UE/EFTA) na prawach obywatela tego kraju i jest wystawiana bezpłatnie przez wojewódzkie odziały Narodowego Funduszu Zdrowia lub Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia. Karta EKUZ uprawnia do korzystania w innych państwach z opieki tylko tych placówek, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubezpieczania w konkretnych państwach można znaleźć w Informatorze NFZ Opieka zdrowotna w EU, na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu podczas podróży!

EKUZ

Studenci z krajów Unii Europejskiej wyjeżdżający na stypendium są zobowiązani do posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, w skrócie EKUZ (ang. European Health Insurance Card, w skrócie EHIC), która jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w Polsce i zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą. W związku z tym, jeszcze przed wyjazdem z Polski powinieneś zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczania Zdrowotnego, która od 1 stycznia 2006 r. zastąpiła formularz E-111. Karta zapewni Ci uzyskanie opieki zdrowotnej w kraju pobytu.

EKUZ: GDZIE OTRZYMAĆ?

Gdzie można otrzymać kartę EKUZ?
Karta ta jest wystawiana przez wojewódzkie odziały Narodowego Funduszu Zdrowia lub Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia. Wniosek możesz złożyć w dowolnym oddziale NFZ bez względu na misce zamieszkania.
Kartę EKUZ możesz uzyskać w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ. Formularz wniosku znajdziesz tutaj. Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

EKUZ: UPRAWNIENIA

Do czego uprawnia karta EKUZ?
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych usług medycznych w każdym państwie członkowskim UE i EFTA. Jeśli w trakcie pobytu w jednym z tych państw osoba posiadająca kartę EKUZ ulegnie wypadkowi lub zachoruje, będzie miała prawo do korzystania z tamtejszej opieki medycznej, ale tylko w tych placówkach, które działają w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.

Obowiązuje przy tym tzw. zasada równego traktowania. Zgodnie z nią, leczenie pacjenta w innym państwie członkowskim odbywa się według tych samych zasad, które obowiązują osoby ubezpieczone w tym państwie. Oznacza to, że obcokrajowiec posiadający kartę EKUZ będzie mógł nieodpłatnie skorzystać tylko z tych świadczeń zdrowotnych, które należą się nieodpłatnie osobom ubezpieczonym w danym państwie. Natomiast wszystkie koszty świadczeń zdrowotnych, które częściowo (na zasadzie współpłacenia) lub w całości ponosi osoba ubezpieczona w tym państwie, obcokrajowiec będzie musiał pokryć z własnej kieszeni.

Podczas czasowego pobytu w innym państwie członkowskim karta EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych — z medycznego punktu widzenia — warunkach. O tym, jakie świadczenia są niezbędne, decyduje lekarz udzielający opieki medycznej w danym państwie.

EKUZ: DOKUMENTY

Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku o EKUZ?
Aby otrzymać kartę EKUZ, powinieneś złożyć w oddziale NFZ:
 • wniosek o wydanie karty, dostępny na stronie NFZ
 • zaświadczenie z BWM potwierdzające status studenta Erasmusa+ (otrzymasz je w momencie podpisywania umowy z AKSiM)
 • zaświadczenie od pracodawcy lub rodzica o ubezpieczeniu obejmującym studiujące dzieci do 26. roku życia (tzw. formularze ZCZA, RMUA)
 • dowód osobisty
 • legitymację studencką
Na tej podstawie oddział NFZ wystawi Ci kartę EKUZ, na której znajdą się następujące informacje:
 • imię
 • nazwisko
 • data urodzenia
 • PESEL
 • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała kartę
 • numer identyfikacyjny karty
 • daty ważności karty

EKUZ: JAK DZIAŁA?

Jak działa karta EKUZ ?
Karta uprawnia do korzystania w innych państwach z opieki tych placówek, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. W niektórych krajach kartę EKUZ (ang. EHIC) przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej. W innych należy dodatkowo przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Za leczenie prywatne pacjent musi płacić we własnym zakresie. W większości państw placówki działające w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia także pobierają pewne opłaty od ubezpieczonych. EKUZ (ang. EHIC) nie zwalnia z ponoszenia tych kosztów. Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubezpieczania w poszczególnych państwach możesz znaleźć w informatorze NFZ Opieka zdrowotna w EU, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

EKUZ A NNW

Czy powinienem ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków? Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dlatego należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Wcześniej sprawdź jednak, czy nie będziesz musiał ponownie ubezpieczać się po przybyciu do uczelni partnerskiej. Bardzo często uczelnie niemieckie życzą sobie uiszczenia na miejscu opłaty za ubezpieczenie i jest to procedura obowiązkowa. W takim przypadku szkoda dwukrotnie płacić za to samo. Jeżeli myślisz o wykupieniu karty EURO<26 lub ISIC, koniecznie przeczytaj regulamin dołączany do kart. Karty te także zapewnią Ci podstawową ochronę ubezpieczeniową (np. przez okres kilku pierwszych tygodni pobytu za granicą lub w trakcie całego pobytu) oraz zniżki (np. w komunikacji miejskiej). Sprawdź informacje dotyczące karty EURO<26, oraz karta ISIC.

EKUZ: CZAS OCZEKIWANIA

Jak długo czeka się na wyrobienie karty EKUZ?
Jeśli wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona składa wniosek osobiście w oddziale NFZ, to z reguły karta jest wydawana od ręki. Sprawdzenie poprawności wniosku, weryfikacja dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, wprowadzenie danych wnioskodawcy do komputera i wydrukowanie karty zajmuje dosłownie kilka minut. Niestety w okresie wakacyjnym, gdy zainteresowanie kartą jest ogromne, może się zdarzyć konieczność oczekiwania w kolejce.
W przypadku przesłania wniosku pocztą, gdy są załączone odpowiednie dokumenty, wyrobienie karty trwa około 3 dni.

EKUZ: OKRES WAŻNOŚCI

Na jaki okres jest wydawana karta EKUZ?
Karta EKUZ jest ważna w przypadku studentów do końca semestru lub roku akademickiego.

CHOROBY PRZEWLEKŁE

Osoby chorujące na choroby przewlekłe, jak również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinny wykupić dodatkową polisę ubezpieczeniową od kosztów leczenia w wariancie rozszerzonym, ponieważ podstawowa opieka zdrowotna zazwyczaj nie obejmuje bezpłatnego leczenia specjalistycznego chorób przewlekłych. Takie osoby powinny szczególnie dokładnie przygotować się do wyjazdu (poprzez wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, przetłumaczenie ważniejszych dokumentów medycznych, przygotowanie wykazu tzw. substancji czynnych w zażywanych lekach czy substancji uczulających).
Wskazane jest również poinformowanie instytucji przyjmującej o stanie zdrowia i ewentualnych, wynikających z tego, dodatkowych potrzebach.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Uczestnicy wymiany Erasmus+ posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie mające na celu pokrycie kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami, takich jak np.:
 • pobyt osoby towarzyszącej przez część lub cały okres pobytu (koszty podróży i pobytu osoby towarszyszącej)
 • opieka profesjonalnego opiekuna na miejscu (koszty wynagroszenia miejscowego opiekuna)
 • specjalne materiały dydaktyczne
 • specjalna opieka na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków kupowanych za granicą)
 • specjalny transport
 • specjalne ubezpieczenie

SPIS TREŚCI