Misja

Misją Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest służba człowiekowi – osobie ludzkiej integralnie pojętej.
Uczelnia stwarza studentom możliwość pełnego integralnego osobowego rozwoju w wymiarze indywidualnym i społecznym. Dzięki umiejętnemu połączeniu mocy wiary [FIDES] katolickiej (powszechnej) potęguje siłę rozumu [RATIO], nadaje sens poszukiwaniu i odkrywaniu prawdy (także Prawdy Absolutnej) w dążeniu do dobra (także Dobra Najwyższego).

Tak kształtowany proces edukacyjny i formacyjny angażuje uznanych w Polsce i świecie nauczycieli – mistrzów. Cały proces budowany jest na aksjologicznej bazie, którą stanowi szeroki wachlarz wartości chrześcijańskich z zaakcentowaniem godności osoby ludzkiej. Integralne rozumienie osoby ukazuje ją jako jednostkę we wspólnocie. Student ma możliwość odnalezienia się i określenia swego miejsca we wspólnotach: od podstawowej – rodziny, poprzez społeczność akademicką, społeczności terenowo– zawodowe, po społeczność narodową, państwową, kulturowo religijną i wielką rodzinę ludzkości.

Służba wspólnocie okazuje się najlepszym sposobem osobowego rozwoju i doskonałości. Dlatego Uczelnia przywiązuje wielką uwagę do wprowadzania studentów w dziedzictwo tworzone przez pokolenia Polaków, w obszar kultury narodowej, środowisko kształtowania naszej tożsamości. Kształtowana w ten sposób świadomość dóbr otrzymanych we wspólnocie narodowej wzbudza postawy miłości do ojczyzny [PATRIA] – Polski.

Misją Uczelni jest w tej perspektywie przygotowanie studenta do aktywnego i odpowiedzialnego bycia we współczesnym świecie – świecie pluralizmu, wielości cywilizacji, realnych kryzysów, które zawsze mogą stanowić szanse autentycznego rozwoju.

Obejmuje to przygotowanie studenta do zawodu dziennikarza skupione wokół sztuki komunikowania w służbie rozpoznawania prawdy o świecie i zbliżania ludzi do siebie wokół wartości trwałych ponad doraźnymi podziałami. Pojmując politykę w klasycznym rozumieniu jako roztropną troskę o dobro wspólne – etykę życia społecznego, na kierunku politologia student przygotowywany jest do wrażliwego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym w zróżnicowanych dziedzinach polityki społecznej, gospodarczej ekologicznej i innych, w wypracowaniu takich rozwiązań systemowych, które szanują godność osoby ludzkiej służąc jednocześnie budowaniu dobra wspólnego. Na kierunku informatyka i informatyka medialna student otrzymuje stosowne instrumentarium, nowoczesny środek komunikacji z podkreśleniem, że jest to zespół narzędzi służący także budowaniu świata wartości. Kierunek pielęgniarstwo, potwierdza w pełni, a zarazem syntetycznie, przesłanie misji Uczelni – patrząc na człowieka obejmowanego troską w sposób integralny i pragnąc zawsze przywracać go do życia we wspólnocie. Zabezpieczeniu właściwego funkcjonowania ram życia społecznego ma służyć kierunek prawo stanowiącego nie wartość samą w sobie, ale wartość w służbie tworzenia nowoczesnego państwa, zabezpieczającego życie ludzkie w rozlicznych jego wymiarach. Pokrewnym celom ma służyć także kierunek zarządzanie, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, narodu i państwa zarówno w sytuacji stabilizacji, jak i w stanie kryzysu.

Podejmowane na Uczelni kierunki należące do dziedzin nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu wpisują się w ten sposób w uniwersytecką misję służenia prawdzie o człowieku, a w ten sposób służenia ojczyźnie.