Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji

SPIS TREŚCI

WYMAGANE DOKUMENTY

Studia licencjackie oraz jednolite magisterskie:
 1. kwestionariusz kandydata na studia wyższe; (z systemu rekrutacji)
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej
 3. świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
 4. zaświadczenie księdza proboszcza*;
 5. 2 fotografie papierowe oraz wersja elektroniczna zgodna z wymaganiami ustawowymi**;
 6. potwierdzenie opłaty wniesionej z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia;
 7. Klauzula informacyjna – Rekrutacja na studia – do pobrania poniżej
Uwaga! Dla kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia, wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania – skierowanie na badania wystawiane jest przez Akademię po wstępnej klasyfikacji kandydata na studia

Studia magisterskie II stopnia:
 1. Kwestionariusz kandydata na studia II stopnia (z systemu rekrutacji)
 2. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem;
 3. zaświadczenie księdza proboszcza*;
 4. 2 fotografie papierowe oraz wersja elektroniczna zgodna z wymaganiami ustawowymi**;
 5. potwierdzenie opłaty wniesionej z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia;
 6. Klauzula informacyjna – Rekrutacja na studia – do pobrania poniżej
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania; – pielęgniarstwo
Uwaga! Dla kierunku Pielęgniarstwo, studia II stopnia, wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania – skierowanie na badanie wystawiane jest przez Akademię po wstępnej klasyfikacji kandydata na studia

* z racji światopoglądowych szczegóły do uzgodnienia z władzami AKSiM
** wytyczne dotyczące fotografii w załączniku poniżej

WSKAŹNIK REKRUTACJI

Podstawą rankingu rekrutacji jest wskaźnik rekrutacji wyliczony według wzoru odpowiednio dla każdego z kierunków.

WARUNKI REKRUTACJI

SPIS TREŚCI