Kierunek

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kierunek

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

SPIS TREŚCI

INFORMACJE O KIERUNKU

POZIOM
TRYB
SPECJALNOŚĆ
CZAS TRWANIA
PRZEJDŹ DO REKRUTACJI

OPIS KIERUNKU

Studia dziennikarskie mają charakter interdyscyplinarny. Łączą ogólną wiedzę humanistyczną z naukami społecznymi. Rozwijają zdolność analizy i rozumienia mediów oraz ich oddziaływania na społeczeństwo i współczesną kulturę masową. Ponieważ kształcenie w WSKSiM opiera się na wartościach chrześcijańskich, studia te dają również szansę przyszłym dziennikarzom na pełen rozwój osobowy. Oprócz wiedzy teoretycznej filarem kształcenia są umiejętności praktyczne, konieczne do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu dziennikarza. Otwierają one drogę do najlepszych w Polsce praktyk dziennikarskich.

ADRESACI STUDIÓW

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia adresowane do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z prężnie rozwijającym się dziś dziennikarstwem oraz rozumieją, jak ważne jest, aby rozwijać swoje talenty pod okiem najlepszych specjalistów. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą pracować w mediach i dla mediów – nie tylko jako dziennikarze, lecz także w roli specjalistów z zakresu media relations, public relations, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Dają też przygotowanie do pracy na stanowisku rzecznika prasowego czy doradcy ds. kontaktów z mediami. Naszą ofertę kierujemy również do osób pragnących podjąć pracę w redakcjach medialnych (prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych) w charakterze redaktora, operatora dźwięku i obrazu lub producenta programów telewizyjnych.

PROGRAM STUDIÓW

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to jedyne studia w Polsce zapewniające wyjątkowe praktyki w ogólnopolskich i światowych środkach społecznego przekazu: w mediach drukowanych, na portalach internetowych, w studiach radiowych, telewizyjnych i filmowych. Organizacja praktyk wynika z przyjętej zasady kształcenia kooperacyjnego i obejmuje praktyki hospitacyjne, asystenckie oraz zadaniowe, bardzo dobrze przygotowujące absolwentów do przyszłej pracy zawodowej. Student może skorzystać również z bogatej oferty praktyk zagranicznych, w tym również organizowanych w ramach programu Erasmus+.

EKUZ: CZAS OCZEKIWANIA

1. ROK STUDIÓW
Studenci zapoznają się z podstawami filozofii, socjologii, nauki o państwie i prawie oraz z pedagogiką mass mediów. Poznają funkcjonowanie społeczeństwa, organów państwa i środków społecznego komunikowania. Dzięki zajęciom, na których omawiane są zagadnienia dotyczące stylistyki i kultury języka, gatunków dziennikarskich i retoryki dziennikarskiej Studenci mają możliwość wdrożenia się w warsztat dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego.
2. ROK STUDIÓW
Studenci dokonują wyboru specjalności: dziennikarstwo radiowo-telewizyjne lub kultura medialna. Stosownie do podjętej decyzji poznają praktyczne aspekty związane z analizą przekazów audiowizualnych, interpretacją zjawisk kulturowych oraz animacją kultury. Podczas ćwiczeń zgłębiają warsztat radiowy i telewizyjny; nadto mają też możliwość odbycia praktyk asystenckich, towarzysząc zawodowym dziennikarzom w ich codziennej pracy. Na tym etapie wybierają promotora, temat pracy dyplomowej i rozpoczynają zbieranie materiałów potrzebnych do jej napisania.
3. ROK STUDIÓW
Trzeci rok studiów to w dalszym ciągu praktyczna nauka zawodu. Program obejmuje m.in. poznawanie dostępnych źródeł informacji dla dziennikarzy i naukę tworzenia reportażu radiowego i telewizyjnego; zaznajamia także z działalnością rzecznika prasowego, public relations oraz funkcjonowaniem reklamy we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Zdobyte w poprzednich semestrach umiejętności praktyczne umożliwiają Studentom odbywanie praktyki zadaniowej, podczas której samodzielnie realizują własne audycje radiowe i telewizyjne. Studenci, pod kierunkiem wybranych promotorów, przygotowują prace dyplomowe.

KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku politologia na specjalnościach: komunikacja i dziennikarstwo polityczne oraz polityka społeczno-ekonomiczna, lub na studiach podyplomowych na takich specjalnościach, jak: grafika komputerowa i techniki multimedialne, relacje międzynarodowe i dyplomacja, retoryka i komunikacja społeczna czy rzecznik prasowy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci znajdują zatrudnienie w redakcjach prasowych, radiu, telewizji, portalach internetowych, social media, biurach rzeczników prasowych, domach medialnych, działach kreowania wizerunku wielorakich podmiotów, agencjach produkcji radiowo-telewizyjnej, agencjach reklamowych i public relations, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach trzeciego sektora czy sztabach wyborczych. Ponadto studia dają szeroką wiedzę z zakresu filozofii, socjologii, ekonomii i politologii, dzięki czemu nasi Absolwenci są doceniani i chętnie zatrudniani także w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z mediami.

SPECJALNOŚCI

Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne Na tej specjalności przygotujesz się do pracy w mediach audiowizualnych. Nauczysz się montażu dźwięku, poznasz podstawy montażu filmowego, scenografii i realizacji telewizyjnej oraz realizacji światła. Będziesz potrafił przygotowywać reportaże radiowe i telewizyjne. Podczas warsztatów dziennikarskich i filmowych będziesz mógł poznać charakter pracy operatora kamery. Większość zajęć specjalnościowych odbywa się w profesjonalnych studiach radiowych i telewizyjnych oraz bardzo dobrze wyposażonych uczelnianych pracowniach komputerowych, radiowych i telewizyjnych. Pod okiem doświadczonych pracowników mediów poznasz nowoczesne techniki i technologie wykorzystywane w produkcji audycji radiowych i telewizyjnych. Ponadto nauczysz się prezentować przed kamerą i pracować z mikrofonem.
Dziennikarstwo kulturowe
W ramach specjalności: dziennikarstwo kulturowe student zapozna się z tym, czym jest kultura i jaką rolę pełni ona zarówno w życiu indywidualnego człowieka, jak i całego społeczeństwa.
Zajęcia tj. analiza współczesnych zjawisk kulturowych, interpretacja tekstów kultury, dzieł sztuki, wiedza na temat obyczajów i tradycji kultury polskiej, mentoring w kulturze, wprowadzenie do kultury popularnej przygotują studenta do wykonywania zawodów związanych z pracą w mediach, m.in. w telewizji i radiu, a szczególnie w tych ich działach, które związane są z animacją kultury. Podczas zajęć praktycznych i warsztatowych student będzie miał możliwość rozwinięcia swojego warsztatu pisarskiego, organizacyjnego, a zajęcia w terenie umożliwią mu zapoznanie się z najważniejszymi instytucjami kultury, tj. muzea, galerie, teatry, kina, obiekty sakralne.
Po ukończeniu tej specjalności student będzie potrafił wypowiadać się, w mowie i piśmie, na temat zjawisk kulturowych, argumentować, prowadzić dyskusję w obrębie różnych dziedzin kultury, opisywać je, wyjaśniać i wyciągać wnioski z zastosowaniem poglądów własnych oraz innych autorów. Posiądzie umiejętność integrowania wiedzy z różnych dziedzin kultury (sztuki, literatury, filmu, religii, sportu) oraz jej zastosowania w zawodzie dziennikarskim.
Będzie przygotowany do uzasadnienia roli kultury we współczesnym społeczeństwie i wzięcia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego swojego kraju, a także za kształtowanie opinii odbiorców na temat współczesnych zjawisk kulturowych.
Kultura medialna
Wybierając tę specjalność, będziesz mógł nie tylko pracować w różnych środkach społecznego przekazu (prasie, radiu, telewizji), ale też wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do pracy w zawodach okołomedialnych oraz na polu kultury (w domach kultury i innych ośrodkach animacji kultury). Przygotują Cię do tego przedmioty specjalnościowe, m.in. animacja kultury, fotografia w prasie i wydawnictwie, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, media lokalne i środowiskowe. Niezbędne umiejętności dziennikarskie zdobędziesz podczas warsztatów prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz podstaw produkcji telewizyjnej. Nauczysz się tworzyć przekazy medialne oraz właściwie przygotować się do ich krytycznego odbioru. Zdobędziesz także wiedzę o znaczeniu środków społecznego komunikowania i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa, co pozwoli Ci krytycznie analizować procesy życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

OPŁATA ZA STUDIA

STUDIA STACJONARNE

Wpłata jednorazowa 1800 zł

STUDIA NIESTACJONARNE

Wpłata jednorazowa 1300 zł
* Istnieje możliwość rozłożenia płatności w semestrze na trzy raty (nie dotyczy pierwszego semestru studiów).

KADRA

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI

SPIS TREŚCI