Kierunek

Informatyka medialna

Kierunek

Informatyka medialna

SPIS TREŚCI

INFORMACJE O KIERUNKU

POZIOM
TRYB
CZAS TRWANIA

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku informatyka medialna to nowatorskie podejście do metod kształcenia. Odpowiada ono aktualnemu zapotrzebowaniu rynku medialnego. Kierunek oferuje duży komponent zajęć praktycznych, które umożliwiają nabycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych stosowanych w systemach przekazu medialnego. Umiejętne połączenie wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz technologii informatycznych pomoże uzyskać umiejętności konieczne w pracy w dużych centrach medialnych, tj. takich, które wykorzystują zarówno tradycyjne środki przekazu (prasa, radio, telewizja) jak i technologie informatyczne w przekazie sieciowym (portale informacyjne, serwisy społecznościowe, multimedialne aplikacje mobilne).

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych wykorzystywaniem technologii komputerowych w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie nowych mediów. W ramach studiów prowadzone są zajęcia zarówno z zakresu klasycznego warsztatu dziennikarskiego, jak i z wykorzystania komputerowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Podstawowym modułem procesu kształcenia są zajęcia praktyczne prowadzone przez przedstawicieli firm medialnych. Zakres teoretyczny nauczanych treści skondensowany jest w specjalistyczne moduły i zredukowany do niezbędnego minimum. Kierunek wyróżnia duża liczba zajęć laboratoryjnych, podczas których Studenci wykonują konkretne projekty praktyczne. Od kandydatów nie są wymagane specjalne kompetencje informatyczne, a jedynie umiejętność stosowania i wykorzystywania podstawowych narzędzi komputerowych. Mile widziana umiejętność posługiwania się aparatem fotograficznym, kamerą internetową i mikrofonem. Kształcenie obejmuje tworzenie treści przekazu multimedialnego i wykorzystywanie współczesnego warsztatu komunikacyjno-informacyjnego.

MULTIDYSCYPLINARNOŚĆ

Według raportu opracowanego przez amerykański Institute for the Future (IFTF) – Raport Future Work Skills 2020, w najbliższych latach wzrośnie zapotrzebowanie na nowe umiejętności pracowników, także mediów. Konieczna będzie tzw. multidyscyplinarność (łączenie wiedzy z kilku zawodów), w tym biegła obsługa zaawansowanych aplikacji komputerowych i umiejętności radzenia sobie w dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. „Rynek pracy będzie potrzebował pracowników społecznie inteligentnych, którzy potrafią szybko wyczuć emocje i dopasowywać wypowiadane słowa, ton głosu i gesty do sytuacji. Pracownicy będą mogli także nabyć biegłość porozumiewaniu się za pomocą animacji, ruchomego obrazu i grafiki, a także będą musieli krytycznie oceniać informacje płynące z mediów”. Program nowego kierunku informatyki medialnej został przygotowany w nowoczesny sposób, z uwzględnieniem interesujących praktyk zawodowych, aby wykształcić absolwentów posiadających umiejętności cenione na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

PROGRAM STUDIÓW

Informatyka medialna to jedyne w Polsce studia łączące zakres nauk społecznych, klasycznego dziennikarstwa oraz zastosowania technologii komputerowych. Komponent przedmiotów teoretycznych zredukowano do niezbędnego minimum, a największą uwagę skoncentrowano wokół kształcenia praktycznego. Studenci poznają zarówno klasyczny warsztat pracownika firm medialnych (stosowany w prasie, radiu i telewizji), jak i najnowsze technologie komputerowe stosowane w przekazie medialnym: portale społecznościowe, aplikacje mobilne, radio i telewizję internetową. Ważnym komponentem studiów jest kształcenie w zakresie grafiki komputerowej oraz technologii sieciowych. Studenci odbywają liczne praktyki wynikające z przyjętej zasady kształcenia kooperacyjnego. Obejmują one praktyki hospitacyjne, asystenckie oraz zadaniowe. Studenci mogą skorzystać z bogatej oferty praktyk zagranicznych, w tym również organizowanych w ramach programu Erasmus+.

STUDIA KROK PO KROKU

1. ROK STUDIÓW
Studenci zapoznają się z blokiem przedmiotów podstawowych, które obejmują klasyczny zestaw komponentów dydaktycznych, tj. wdrażanych na wszystkich kierunkach studiów wyższych. Najważniejszy blok stanowią tu przedmioty dotyczące wstępu do nauk o mediach: komunikacja społeczna, kultura języka, pedagogika mass mediów oraz zestaw praktycznych przedmiotów praktycznych: laboratorium audiowizualne, wstęp do informatyki oraz dziennikarstwo danych. Drugi semestr to rozszerzenie kierunkowe bloku podstawowego. Obejmuje ono: gatunki dziennikarskie, etykę i historię Polski oraz moduł zajęć informatycznych dotyczących grafiki komputerowej. Studenci uczą się praktycznych technologii grafiki komputerowej, projektowania graficznego oraz profesjonalnej fotografii cyfrowej.
2. ROK STUDIÓW
Studenci dokonują wyboru specjalności: dziennikarstwo radiowo-telewizyjne lub kultura medialna. Stosownie do podjętej decyzji poznają praktyczne aspekty związane z analizą przekazów audiowizualnych, interpretacją zjawisk kulturowych oraz animacją kultury. Podczas ćwiczeń zgłębiają warsztat radiowy i telewizyjny; nadto mają też możliwość odbycia praktyk asystenckich, towarzysząc zawodowym dziennikarzom w ich codziennej pracy. Na tym etapie wybierają promotora, temat pracy dyplomowej i rozpoczynają zbieranie materiałów potrzebnych do jej napisania.Studenci realizują zajęcia z zakresu polskiego systemu medialnego, współczesnych systemów politycznych oraz analizy przekazów audiowizualnych. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci poznają podstawy działania i projektowania sieci komputerowych oraz metody i techniki przesyłania danych multimedialnych. Zajęcia z grafiki komputerowej pomagają zdobyć zaawansowane umiejętności cyfrowego przetwarzania zasobów multimedialnych, zarządzania treścią na portalach internetowych oraz wykorzystania grafiki wizualizacyjnej w przekazie medialnym. W trakcie zajęć Studenci tworzą własne projekty portali multimedialnych oraz aplikacji. Umożliwiają one przygotowanie prezentacji, rozpowszechnianie grafiki cyfrowej i materiałów wideo. W trakcie zajęć praktycznych studenci poznają podstawy programowania i ich zastosowanie w konkretnych projektach medialnych, sieciowych. Ważnym komponentem nauki są praktyki zawodowe odbywane w firmach medialnych.
3. ROK STUDIÓW
Trzeci rok studiów to nadal nauka praktyczna. Studenci zdobywają kompetencje społeczne – poznają techniki public relations oraz psychologiczne aspekty przekazu wizualnego. Rozwijają również nabyte wcześniej umiejętności projektowania i obsługi systemów multimedialnych, zaawansowanych metod grafiki komputerowej, także w środowiskach 3D. Ważnym elementem kształcenia są zajęcia laboratoryjne w ramach projektu grupowego. Ten wyjątkowy przedmiot uczy nie tylko praktycznego wykorzystywania zdobytych umiejętności, ale również – m.in. poprzez symulację realnych warunków pracy w firmach medialnych – współpracy interpersonalnej Ważnym komponentem zajęć praktycznych jest nauka na temat bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz zagadnień dotyczących ochrony danych. Na trzecim roku Studenci przygotowują prace dyplomowe i korzystają z bogatej oferty wykładów monograficznych, bardzo pomocnych w gromadzeniu i opracowaniu materiału.

KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna bądź podjąć kształcenie na studiach podyplomowych, których oferta jest wciąż poszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci znajdują zatrudnienie w licznych instytucjach wykorzystujących technologie medialne. Są to zarówno tradycyjne redakcje (prasowe, radiowe i telewizyjne), jak i firmy internetowe, firmy obsługujące wizualny przekaz sieciowy, medialny, agencje graficzne i projektowe zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych, marketingiem, agencje informacyjne. Absolwenci są doceniani i chętnie zatrudniani także w instytucjach, które nie są bezpośrednio związane z mediami.

OPŁATA ZA STUDIA

STUDIA STACJONARNE

Wpłata jednorazowa za semestr 1900 zł
* Istnieje możliwość rozłożenia płatności w semestrze na trzy raty (nie dotyczy pierwszego semestru studiów).

KADRA