Kierunek

Informatyka medialna

Kierunek

Informatyka medialna

SPIS TREŚCI

INFORMACJE O KIERUNKU

POZIOM
TRYB
SPECJALNOŚĆ
CZAS TRWANIA

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku informatyka medialna drugiego stopnia to nowatorskie podejście do kształcenia będące odpowiedzią na aktualne oraz prognozowane potrzeby rynku pracy wynikające z coraz bardziej wszechobecnych i wszechogarniających systemów przekazu medialnego i ich oddziaływania społecznego. Studia mają charakter praktyczny i są realizowane w różnorodnym a jednocześnie koherentnym ekosystemie medialnym wykorzystującym zarówno klasyczne formy (prasa, radio i telewizja) jak i informatyczne systemy sieciowej transmisji komunikatów medialnych.
Studia formują specjalistyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w obszarach okołomedialnych wykorzystujących najnowsze technologie, w szczególności ukierunkowane na diagnozowanie zjawisk społecznych, przygotowywanie ekspertyz i prognoz, socjologicznych zaleceń, rekomendacji rozwiązań określonych problemów społecznych. Istotną ścieżką rozwoju na studiach drugiego stopnia kierunku informatyka medialna jest kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie produkcji i organizacji medialnych wydarzeń online, projektowania doświadczeń użytkownika, cyfrowej przestrzeni medialnej, projektów oraz kampanii społecznych w nowych mediach.
Około 5 lat temu w Europie kierunek informatyka medialna był dostępny tylko w dwóch niemieckich uczelniach, jednej angielskiej i jednej austriackiej. Obecnie w Europie jest bardzo popularny, zaś w Polsce od 2017 roku AKSiM jest jedyną uczelnią oferującą ten kierunek.

ADRESACI STUDIÓW

Oferta studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka medialna skierowana jest do absolwentów uczelni wyższych, studiów licencjackich i magisterskich, z zakresu nauk społecznych oraz nauk technicznych lub ścisłych, m.in. dziennikarstwa i komunikacji społecznej, socjologii, psychologii, informatyki i teleinformatyki, jak również absolwentów innych kierunków, którzy są zainteresowani działalnością okołomedialną, nowymi mediami, produkcją medialną czy zagadnieniami związanymi z badaniami trendów oraz zmian społeczno-kulturowych zachodzących w dobie transformacji cyfrowej.
Od kandydatów oczekujemy posiadania kompetencji w zakresie podstawowych metod przetwarzania zasobów multimedialnych takich jak zdjęcia, filmy, grafiki wizualizacyjne oraz dźwięk. W zakresie przetwarzania grafiki pożądana jest podstawowa umiejętność projektowania dostosowanego do specyfiki jakościowej i optymalizacyjnej dostosowanej do przetwarzania strumieniowego w środowisku sieci internetowej.
Kandydat powinien posiadać podstawową znajomość posługiwania się profesjonalnym sprzętem audiowizualnym oraz umiejętnością stosowania technologii komputerowych w cyfrowej obróbce obrazu i dźwięku. Powinien on posiadać umiejętność podstawowego stosowania metod, technik, narzędzi i materiałów medialnych. Wskazana jest znajomość i umiejętność korzystania z podstawowych usług sieciowych. Dodatkową atrybutem jest posiadanie umiejętności planowania i przeprowadzania pomiarów, analizy wyników i ich interpretacji w zakresie podstawowej analizy danych.

PLAN KSZTAŁCENIA

Program nowego kierunku informatyki medialnej został przygotowany w nowoczesny sposób, z uwzględnieniem interesujących praktyk zawodowych we współpracy z biznesem, aby wykształcić absolwentów posiadających umiejętności poszukiwane i cenione na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
Wg OECD Learning Compass 2030 kierunki kształtowania przyszłych kompetencji mówią o połączeniu kompetencji technicznych (cyfrowych) ze społecznymi w celu formowania tzw. kompetencji transformatywnych, które pomogą studentom nawigować w różnych obszarach oraz przy różnych doświadczeniach, co kierunek informatyka medialna umiejętnie ze sobą łączy.
Z kolei wg Raportu Polska 2030 i opartej na nim nowej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) z horyzontem czasowym do roku 2030, wielkiego znaczenia nabiera kompleksowy rozwój branż kreatywnych, zwłaszcza tych młodych (nowe media, design i in.), rozwój kultury cyfrowej oraz kwestia dostępności do muzeów i instytucji polityki pamięci, a w ślad za tym rozwój produkcji audiowizualnej, intensyfikacja digitalizacji zbiorów oraz obecność muzeów w zasobach www i mediach społecznościowych. Raport wskazuje również na brak odpowiednich zasobów kadrowych dla rozwoju sektorów kultury i kreatywnych wskazując, że “praca w sektorach kultury i kreatywnych wymaga m.in. kompetencji w zakresie technologii kreacyjnych czy cyfrowych, których systemowe kształtowanie nie jest zapewniane w wystarczającym stopniu. Z diagnozy obecnej sytuacji wyłaniają się luki oraz potrzeby w zakresie budowania kompetencji medialnych i kreatywnych”.
Wobec tak zdiagnozowanych potrzeb główne cele i kierunki rozwoju kadr w najbliższej dekadzie obejmują takie działania, jak przygotowanie zawodowe kadr dla branż kreatywnych, budowanie kompetencji dla wzmacniania uczestnictwa w kulturze, digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury, budowanie świadomości społecznej w zakresie nowych mediów i wykorzystania nowych technologii w sektorach kreatywnych. Kierunek Informatyka Medialna łączy w szczególności powyższe dążenia i otwiera studentom możliwość przygotowania się do profesji przyszłości.

PROGRAM STUDIÓW

Informatyka medialna drugiego stopnia to studia interdyscyplinarne łączące zakres nauk społecznych, klasycznego dziennikarstwa oraz zastosowania technologii komputerowych zogniskowanych na systemach przekazu medialnego.
W ramach kierunku studiów AKSiM oferuje dwie specjalności:
badanie opinii publicznej
oraz produkcja medialna.
Każda ze specjalności wyróżnia się nowatorskim programem opartym na najnowszych trendach w branży kreatywnej, w szczególności na algorytmach sztucznej inteligencji oraz technologiach rzeczywistości wirtualnej (VR), rozszerzonej (AR) i mieszanej (XR). Program studiów został opracowany z olbrzymim akcentem położonym na komponent praktyczny studiów, co wyraża się m.in. poprzez realizację licznych projektów grupowych, różnorodnych praktyk hospitacyjnych, asystenckich oraz zadaniowych w branżowych środowiskach zawodowych. Studenci mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w ramach internetowych mediów studenckich działających w AKSiM – radio SIM oraz telewizji TILMA.
Studenci mogą skorzystać z bogatej oferty praktyk i stażów zagranicznych, w tym również organizowanych w ramach programu Erasmus+.

STUDIA KROK PO KROKU

1. ROK STUDIÓW
Od pierwszego semestru nauki rozpoczyna się kształcenie z przedmiotów podstawowych a także kierunkowych, które nie wymagają wprowadzenia treści innych przedmiotów. W tym okresie studenci zapoznają się z zastosowaniami algorytmów sztucznej inteligencji, technologią dźwięku i produkcją muzyczną, zarządzaniem projektami i mediami cyfrowymi czy badaniem opinii publicznej oraz brandingiem online w mediach społecznościowych na fundamentach socjologii internetu.
W drugim semestrze rozpoczyna się kształcenie kompetencji z języka angielskiego na poziomie B2+/C1. Ponadto studenci poznają praktycznie zasady pracy radia online, produkcji cyfrowych mediów interaktywnych, projektowania doświadczeń użytkownika czy narzędzia oddziaływania medialnego, jakimi są podcasting i vloging.
Harmonogram studiów obejmuje dwa kierunkowe przedmioty obieralne na pierwszym roku studiów.
2. ROK STUDIÓW
Podczas kolejnych dwóch semestrów realizowane są treści głównie z zakresu przedmiotów kierunkowych i obieralnych, w tym wymagające dużej samodzielności studentów i w sposób bezpośredni przygotowujące ich do pracy badawczej i kreatywnej. Są to w szczególności badawcze i warsztatowe projekty grupowe oraz seminarium magisterskie. Studenci kształtują niezbędne umiejętności pożądane w ekosystemie mediów z zakresu m.in. metod dziennikarstwa danych i wizualizacji informacji, produkcji telewizyjnej w sieci, projektowania cyfrowej przestrzeni medialnej. W ramach przedmiotów obieralnych i wykładu monograficznego mają możliwość rozwijania specjalistycznych kompetencji kreatywnych związanych z kreowaniem kampanii społecznych, projektowaniem wizualnym dla mediów cyfrowych, symulacją komputerową w przekazie medialnym.

KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (8 poziom PRK), a także mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych, których oferta jest wciąż poszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci studiów na kierunku Informatyka Medialna drugiego stopnia będą przygotowani zarówno do tworzenia, modyfikacji, jak i ewaluacji treści medialnych wykorzystujących zróżnicowane systemy algorytmiki sieciowej w przygotowywaniu i analizie dużych zbiorów danych. Ponadto będą przygotowani do projektowania i dynamizowania cyfrowej przestrzeni medialnej, wydarzeń medialnych online z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych do produkcji audiowizualnych elementów scenografii oraz rzeczywistości mieszanej. Umiejętności te są szczególnie poszukiwane i cenione przez profesjonalne agencje medialne. Potencjalni pracodawcy dla absolwentów tego kierunku studiów to firmy należące do branży kreatywnej, sektora nowych mediów, agencje promocyjne i agencje reklamowe, domy i agencje mediowe, agencje eventowe, firmy medialne obsługujące sieciowe portale informacyjne, specjalistyczne portale sieciowe, oraz firmy „data science”.
Absolwenci tego kierunku będą zatem solidnie przygotowani do wykonywania wielu kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju zadań mając dobrze ukształtowane umiejętności analityczne, rozbudowany i jednocześnie elastyczny warsztat informatyczny sprofilowany w szczególności na aktywną i angażującą obecność w cyfrowym świecie mediów. Absolwenci będą mogli znaleźć pracę w firmach badających opinię publiczną, a także zajmujących się projektowaniem, analizowaniem i modernizowaniem procesów komunikacyjnych, agencjach promocji i reklamy, działach promocji i informacji urzędów gmin, powiatów, województw, ministerialnych oraz innych instytucji, działach public relations, agencjach reklamy, domach medialnych, wydawnictwach i wszelkich mediach masowych.
Absolwenci mogą dokonywać samozatrudnienia, zakładając własne firmy zajmujące się projektowaniem procesów komunikacyjnych, a także zatrudniać się w biurach parlamentarzystów i sztabach wyborczych, czy organizacjach non-profit.
Absolwenci są doceniani i chętnie zatrudniani także w instytucjach, które nie są bezpośrednio związane z mediami.

OPŁATA ZA STUDIA

STUDIA STACJONARNE

Wpłata jednorazowa za semestr 1900 zł
* Istnieje możliwość rozłożenia płatności w semestrze na trzy raty (nie dotyczy pierwszego semestru studiów).

KADRA