Kierunek

Lekarski

Kierunek

Lekarski

SPIS TREŚCI

INFORMACJE O KIERUNKU

POZIOM
TRYB
CZAS TRWANIA

OPIS KIERUNKU

Stale wzrastające potrzeby społeczeństwa w zakresie świadczeń leczniczych, rosnące koszty opieki zdrowotnej, wynikające między innymi ze starzenia się populacji, uzasadniają wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowaną i samodzielną kadrę lekarską. Koncepcja kształcenia studentów na kierunku lekarskim przygotowana przez AKSiM jest zgodna z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Odpowiada na bieżącą sytuację społeczno-demograficzną w Polsce i Europie, gdyż zawód lekarza został wymieniony jako jeden z najbardziej deficytowych zawodów w Polsce (a deficyt ten wykazuje się ciągłą tendencją wzrostową).

Warto podkreślić, że Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu kształci i formuje do poszanowania ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, stąd słowa Św. Jana Pawła II „Służyć życiu ze wspaniałomyślnym entuzjazmem (…) towarzyszyć, pielęgnować, wzmacniać, leczyć ból ludzki jest zadaniem…” są swoistym wyznacznikiem i celem do utworzenia oraz prowadzenia studiów na kierunku lekarskim w AKSIM, na najwyższym możliwym poziomie.

Kierunek po otrzymaniu pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącej spełnienia warunków prowadzenia studiów oraz pozytywnej opinii Ministerstwa Zdrowia uzyskał pozwolenie Ministra Edukacji i Nauki.

ADRESACI STUDIÓW

Oferta studiów na kierunku lekarskim jest adresowana do osób, które chcą wykonywać w przyszłości zawód wielkiego zaufania społecznego, ratować zdrowie i życie. Kandydat na studia lekarskie jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, szczególnie osoby cierpiącej, empatyczny, odpowiedzialny, cierpliwy, chętny do ciągłego uczenia się i pogłębiania zdobytej wiedzy.

PLAN KSZTAŁCENIA

tytuł zawodowy nadawany absolwentom
Lekarz
liczba semestrów
12 semestrów
liczba ECTS konieczna do ukończenia studiów
360 pkt. ECTS
łączna liczba godzin zajęć (bez praktyk)
5115 godzin
dyscyplina wiodąca
nauki medyczne
procentowy udział poszczególnych dyscyplin w liczbie ECTS koniecznej do ukończenia studiów
nauki medyczne 100%
warunki ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie zajęć objętych programem studiów i osiągnięcie wszystkich kierunkowych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się uzyskiwanych w ramach przedmiotów klinicznych w zakresie umiejętności komunikowania się oraz proceduralnych (manualnych), wymaga bezpośredniej obserwacji studenta demonstrującego umiejętność w czasie egzaminu standaryzowanego (Objective Structured Clinical Examination, OSCE). Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny służy do standaryzowanej kwalifikacji umiejętności w warunkach symulacyjnych, ewaluacji takich kompetencji, jak zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, rozwiązywanie dylematów etycznych w różnych sytuacjach klinicznych, edukacja chorych, umiejętność komunikacji i umiejętność interpretacji danych klinicznych, umiejętności techniczne, ocena stanu psychicznego, monitorowanie czynności życiowych, wykonywanie czynności higienicznych.
program obowiązuje dla cykli kształcenia począwszy od roku akademickiego
2023/2024
planowana liczba studentów
60 studentów w cyklu kształcenia
Realizacja kształcenia na lekarskim w pełni realizuje przepisy prawne wynikające z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1573) zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.). Program studiów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861, ze zm.).
Efekty uczenia się dla kierunku zostały przygotowane w odniesieniu do uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669), oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy.
W kierunkowych efektach uczenia się uwzględniono wszystkie efekty zawarte w standardach kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza. Zgodnie ze standardami ogólne efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są realizowane w ramach szczegółowych efektów uczenia się.

OGÓLNE EFEKTY UCZENIA

 1. W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:
  • rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
  • objawy i przebieg chorób;
  • sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych;
  • etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia, a swoją wiedzę opiera na dowodach naukowych;
  • metody prowadzenia badań naukowych.
 2. W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
  • rozpoznać problemy medyczne i określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego;
  • rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej;
  • zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki;
  • wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki;
  • planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy;
  • inspirować proces uczenia się innych osób;
  • komunikować się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb pacjenta oraz przekazać niekorzystne informacje;
  • komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą;
  • krytycznie oceniać wyniki badań naukowych i odpowiednio uzasadniać stanowisko.
 3. W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  • nawiązania i utrzymania głębokiego oraz pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych;
  • kierowania się dobrem pacjenta;
  • przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta;
  • podejmowania działań wobec pacjenta w oparciu o zasady etyczne, ze świadomością społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby;
  • dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych;
  • propagowania zachowań prozdrowotnych;
  • korzystania z obiektywnych źródeł informacji;
  • formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji;
  • wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
  • formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej;
  • przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób.
Szczegółowy zakres treści oraz efektów kształcenia, a także organizacja studiów opisane zostały w: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. 1573)

PROGRAM STUDIÓW

Studia prowadzone są na Wydziale Lekarskim, trwają 6 lat. Program obejmuje kształcenie w zakresie nauk morfologicznych (w tym: anatomia, histologia, embriologia), naukowych podstaw medycyny (w tym: biofizyka, biologia molekularna, biochemia, chemia, fizjologia z elementami fizjologii klinicznej, cytofizjologia, informatyka i biostatystyka), nauk przedklinicznych (w tym: genetyka, mikrobiologia, immunologia, patologia, farmakologia z toksykologią, elementy patofizjologii), nauk behawioralnych i społecznych (w tym: socjologia medycyny, psychologia lekarska, etyka lekarska, historia medycyny, elementy profesjonalizmu, język angielski), nauk klinicznych niezabiegowych (w tym: pediatria, choroby wewnętrzne, neurologia, geriatria, psychiatria, dermatologia, onkologia, medycyna rodzinna, choroby zakaźne, rehabilitacja, diagnostyka laboratoryjna, farmakologia kliniczna), zabiegowych (w tym: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, ortopedia z traumatologią, medycyna ratunkowa, chirurgia onkologiczna, ginekologia i położnictwo, urologia, otorynolaryngologia, okulistyka, neurochirurgia, transplantologia, diagnostyka obrazowa) oraz w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny (w tym: higiena, epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo medyczne, medycyna sądowa).

Program studiów wraz z planem studiów zawiera treści kształcenia (wskazane w sylabusach poszczególnych przedmiotów) oraz pozwala na zrealizowanie efektów uczenia się kierunkowych i przedmiotowych. W programie ustalono 10 grup zajęć: Kształcenie realizowane jest z uwzględnieniem grup przedmiotów określonych w standardach dla kierunku lekarskiego zawartych poniżej (szczegółowy wykaz przedmiotów w obrębie w tabeli poniżej)
Grupy zajęć
Liczba godzin
Liczba punktów ECTS
A. nauki morfologiczne
300
26
B. naukowe podstawy medycyny
625
45
C. nauki przedkliniczne
645
46
D. nauki behawioralne i społeczne z elementami profesjonalizmu
410
22
E. nauki kliniczne niezabiegowe
1070
69
F. nauki kliniczne zabiegowe
900
60
G. prawne i organizacyjne aspekty medycyny
115
7
H. praktyczne nauczanie kliniczne (30 tygodni) i egzaminy
900
60
I. praktyki zawodowe
600
20
Zajęcia fakultatywne
150
5
Razem:
5715
360
Praktyczne nauczanie kliniczne na szóstym roku studiów obejmuje zajęcia realizowane w formie seminariów i ćwiczeń, w klinikach, oddziałach szpitalnych lub w symulowanych warunkach klinicznych, w wymiarze:
Praktyczne nauczanie kliniczne
Liczba godzin
Liczba punktów ECTS
Choroby wewnętrzne
240
16
Medycyna rodzinna
60
4
Pediatria
120
8
Psychiatria
60
4
Chirurgia
120
8
Ginekologia i położnictwo
60
4
Medycyna ratunkowa
60
4
Wybrany przedmiot kliniczny (specjalność wybrana przez studenta)
180
12

KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci kierunku lekarskiego będą przygotowani do odbycia stażu podyplomowego, przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (wynik tego egzaminu jest podstawą wyboru jednej spośród licznych specjalizacji), ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej, kontynuowania nauki na studiach podyplomowych oraz uczestniczenia w szkoleniach i kursach.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku lekarskiego w AKSiM posiada teoretyczne, praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. W zakresie swoich umiejętności potrafi rozpoznać właściwie problemy medyczne oraz potrafi określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego, rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej, umie zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki, wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki. Uzyskana przez niego nowoczesna wiedza oraz umiejętności pozwalają na wykonywanie zadań leczniczych na poziomie odpowiadającym najwyższym standardom oraz z zachowaniem zasad etycznych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach badawczych,
 • ośrodkach badawczo – rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

OPŁATA ZA STUDIA

STUDIA STACJONARNE

Wpłata jednorazowa za semestr 21000 PLN za semestr
Informujemy, że studenci odbywający kształcenie na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności, którzy rozpoczną kształcenie w roku akademickim 2023/2024 mogą ubiegać się o kredyt na studia medyczne Szczegółowe informacje na temat kredytu na studia można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia