Kierunek

Politologia

Kierunek

Politologia

SPIS TREŚCI

INFORMACJE O KIERUNKU

POZIOM
TRYB
SPECJALNOŚĆ
CZAS TRWANIA

OPIS KIERUNKU

Studia magisterskie uzupełniające obejmują wykłady, ćwiczenia, warsztaty oraz zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W ramach zajęć Student poznaje tematykę kampanii politycznych, zasady komunikowania politycznego, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego, prawodawstwa Unii Europejskiej. Program kształcenia przewiduje zajęcia z etyki życia publicznego oraz metod badań społecznych. W kształceniu politologów kładziemy nacisk na rozumienie polityki jako dobra wspólnego.

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych zagadnieniami społeczno-politycznymi, chcących poszerzać wiedzę o współczesnym świecie oraz zdobywać umiejętności praktyczne, zwłaszcza w zakresie administracji i zarządzania w sektorze publicznym oraz bezpieczeństwa państwa i dyplomacji. Studia pomagają przygotować się do podjęcia pracy w instytucjach publicznych, w tym w jednostkach samorządowych, rządowych lub organach unijnych.

MISJA

“Przedmioty wykładane na kierunku Politologia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu są nie tylko pomocne, ale wręcz konieczne do zrozumienia współczesnego świata polityki. I niewątpliwie AKSiM kształci na najwyższym poziomie ponieważ daje ugruntowane spojrzenie na świat poprzez głębsze spojrzenie filozoficzne, wykłady z historii i nauk politycznych, ale i kompetentną wiedzę fachową oraz profesjonalne umiejętności np. z zakresu dziennikarstwa politycznego. Wysoko oceniam również znajomość języków obcych studentów AKSiM, która umożliwia im m.in. systematyczne wyjazdy na staże do Parlamentu Europejskiego”

prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, wykładowca AKSiM, poseł do Parlamentu Europejskiego

PROGRAM STUDIÓW

W toku studiów Uczelnia wspiera zdobywanie umiejętności i doświadczenia w zakresie szeroko rozumianej działalności politycznej poprzez zapewnienie praktyk zgodnych z kierunkiem studiów, m.in. w Sejmie RP, w Parlamencie Europejskim, w biurach poselskich i senatorskich, sejmikach samorządowych, gminach i urzędach miasta, oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej, domach opieki społecznej, stowarzyszeniach katolickich i organizacjach Polaków za granicą, a także w środkach społecznego przekazu w kraju i za granicą.

STUDIA KROK PO KROKU

1. ROK STUDIÓW
Program kształcenia na pierwszym roku umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Obejmuje też zajęcia i praktyki budujące kompetencje zawodowe Studentów w ramach wybranych specjalności. Studenci poznają zagadnienia z zakresu filozofii polityki, instytucji politycznych, podstawy etyki życia publicznego, socjologię polityk, komunikowania politycznego oraz elementów prawodawstwa Unii Europejskiej.
2. ROK STUDIÓW
Na drugim roku Studenci zaznajamiają się z zasadami prowadzenia mediacji i negocjacji oraz analizą wydarzeń politycznych. Uczestniczą w wykładach i zajęciach z wybranej specjalności. Mają możliwość wyjazdu na zagraniczną uczelnię partnerską w ramach programu Erasmus Plus oraz uczestniczenia w różnorodnych praktykach zawodowych. Bogata oferta zajęć dodatkowych, najwyżej oceniona przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich, pozwala Studentom aktywnie rozwijać możliwości intelektualne i doskonalić kompetencje zawodowe.

KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci politologii mogą kontynuować naukę, podejmując studia doktoranckie z dziedziny nauk polityczno-społecznych lub studia podyplomowe, rozszerzające dotychczas zdobytą wiedzę. W AKSiM proponujemy m.in. studia podyplomowe z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji, retoryki i komunikacji społecznej, polityki ochrony środowiska oraz pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci znajdują zatrudnienie jako pracownicy sztabów wyborczych, doradcy marketingowi, medialni, specjaliści z zakresu kreowania wizerunku, asystenci polityków, urzędnicy w instytucjach państwowych i samorządowych, pracownicy instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych, dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni, pracownicy ośrodków opieki społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

SPECJALNOŚCI

Administracja i zarządzanie w sektorze publicznym – NOWOŚĆ
Zapraszamy na nową specjalność na kierunku politologia na studiach magisterskich – administracja i zarządzanie w sektorze publicznym. Studia przygotowują do pracy w administracji rządowej i samorządowej, dostarczając wiedzy i umiejętności z zarządzania, administracji publicznej, finansów publicznych, zarządzania projektami. Zajęcia prowadzone przez uznanych specjalistów posiadających dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne w zakresie ekonomii i zarządzania.
Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw zarządzania, administracji publicznej, finansów publicznych, przeciwdziałania patologiom organizacyjnym, administracji samorządowej, zarządzania finansami lokalnymi, zarządzania projektami, nadzoru i kontroli w administracji publicznej, audytu wewnętrznego w administracji publicznej, metod i technik rozwiązywania problemów w zarządzaniu. Potrafią skutecznie komunikować się z otoczeniem społecznym, sprawnie posługują się dostępnymi środkami informacji, aktywnie uczestniczą w pracy grupowej, pełniąc w niej także funkcje kierownicze, są przygotowywani do podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej.
Bezpieczeństwo państwa i dyplomacja
Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności kraju, systemu bezpieczeństwa na świecie, bezpieczeństwa w administracji rządowej, samorządowej i mediach, bezpieczeństwa energetycznego i kulturowego, dyplomacji, zagadnień terroryzmu i cyberterroryzmu. Pozwala to im poznać strukturę i działanie instytucji działających na rzecz obronności w kraju i na świecie oraz analizować współczesne formy obrony i ochrony ludności. Nabyte umiejętności pozwolą także oceniać sytuacje kryzysowe i systemy zarządzania kryzysowego.

RAPORT SAMOOCENY

OPŁATA ZA STUDIA

STUDIA STACJONARNE

Wpłata jednorazowa za semestr 1800 zł

STUDIA NIESTACJONARNE

Wpłata jednorazowa za semestr 2500 zł
* Istnieje możliwość rozłożenia płatności w semestrze na trzy raty (nie dotyczy pierwszego semestru studiów).

KADRA