Kierunek

Prawo

Kierunek

Prawo

SPIS TREŚCI

INFORMACJE O KIERUNKU

POZIOM
TRYB
CZAS TRWANIA

OPIS KIERUNKU

Misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach. Cele te w swojej działalności realizuje Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (AKSiM). Kształci ona swoich absolwentów wyposażając ich w rzetelne kwalifikację z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także kształtuje postawy zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości, do którego nawiązuje preambuła Konstytucji RP z 1997 r. i który jest wpisany w misję Uczelni. W ten sposób absolwenci AKSiM są przygotowani do działania na rzecz dobra realizacji dobra wspólnego, człowieka, państwa i społeczności międzynarodowej.

Wybierając studia prawnicze w AKSiM otrzymają Państwo wysoką jakość kształcenia oraz najlepsze warunki do doskonalenia wiedzy w praktyce. Opracowany program studiów i treści kształcenia poszczególnych przedmiotów zapewnią studentom z jednej strony integralne powiązanie wiedzy prawniczej z wiedzą z zakresu innych dziedzin obszaru nauk społecznych, a z drugiej umożliwią zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych, nie tylko podczas zajęć dydaktycznych w siedzibie uczelni, ale także podczas praktyk zawodowych. Wierzymy, że rzetelne przygotowanie studenta, uwzględniające w swoich działaniach troskę o przekazanie koniecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do sprawnego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu prawnika przyczyni się do trwałego budowania przewagi konkurencyjnej absolwentów, poprzez wysoką jakość ich pracy uwzględniającej etykę i zasady katolickiej nauki społecznej.

ADRESACI STUDIÓW

Oferta jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo kierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy są zainteresowani zdobyciem wiedzy i umiejętności pomagających w znalezieniu atrakcyjnej pracy w sektorze prawniczym, w tym administracji publicznej, w przedsiębiorstwach państwowych, firmach prywatnych, w kancelariach prawniczych itp. Preferowani są kandydaci zainteresowani zagadnieniami z obszaru nauk społecznych, w szczególności z dziedziny nauk prawnych. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania najważniejszymi procesami społeczno-gospodarczymi, funkcjonowaniem jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz firm z sektora prywatnego. Kandydat dostrzega potrzebę uczenia się i pogłębiania wiedzy przez całe życie, potrafi określać priorytet sprzyjające realizacji określonych celów i zadań. Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, zgodnie z literą prawa i etyką. Od przyszłych studentów oczekiwane są podstawowe umiejętności współdziałania w grupie oraz poszukiwania informacji z różnych źródeł.

PROGRAM STUDIÓW

Program realizowany jest w trybie 10 semestrów. Podczas studiów studenci realizują przedmioty obowiązkowe, przedmiot ogólnouczelniany, zajęcia z zakresu nauk humanistycznych, przedmioty do wyboru – zgodnie z programem – w ramach 11 bloków tematycznych (modułów). W ramach bloku tematycznego (modułu) studenci realizują konwersatoria w języku obcym. Podczas semestrów 1-4 studenci uczęszczają na lektorat z języka obcego. A na I roku studiów także na zajęcia z wychowania fizycznego. Po semestrze 2, 4, 6, 8, 9 i 10 studenci są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 4 tygodni każda. Praktyki odbywają się odpowiednio: w organie administracji publicznej (po 2 semestrze), w kancelarii prawnej (po 4 i 6 semestrze), w sądzie po 8 semestrze, w prokuraturze po 9 semestrze i w wybranej przez studenta instytucji po 10 semestrze. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, która ma uwzględniać zastosowanie wiedzy teoretycznej na temat prawa w praktyce. Studenci tworzą pracę magisterską przy wsparciu promotora, który na 4 roku prowadzi proseminarium, a na 5 roku seminarium magisterskie.

STUDIA KROK PO KROKU

ABSOLWENCI

W misję i strategię Uczelni wpisuje się potrzeba kształcenia prawników, którzy w swojej działalności zawodowej kierowaliby się etosem i rzetelnością. Na etos zawodowy prawników składają się:
  • wartości związane z cechami osobowymi osoby wykonującej zawód prawnika, takimi jak uczciwość, rzetelność działania, honor, poczucie obowiązku;
  • wartości związane z profesjonalizmem wykonywania zawodu;
  • wartości dotyczące relacji między prawnikami a podmiotami, na rzecz których wykonują oni swoją pracę
W szczególności są to dbałość o dobro jednostki i społeczeństwa, a także o dobro wspólne i lojalność wobec państwa. Na rozwijanie wskazanych wyżej wartości i określonych postaw prawników wpływa ich kształcenie. Z powyższych względów absolwent kierunku Prawo w AKSiM w Toruniu będzie przygotowany do pracy w różnych zawodach prawniczych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania innego zawodu, który wymaga znajomości zasad dotyczących tworzenia i stosowania prawa.

Zakładane w programie studiów efekty uczenia pozwalają na zdobycie przez absolwenta pogłębionej i szerokiej wiedzy z różnych gałęzi prawa, a także wiedzy ogólnej z innych dyscyplin (np. socjologia, ekonomia, filozofia, historia), która stanowi wsparcie dla wykonywania zawodów prawniczych, gdyż daje szerszy kontekst oceny zjawisk politycznych, społecznych i gospodarczych.

Absolwent kierunku Prawo ma wiedzę i umiejętności z zakresu prawa polskiego, międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. Ma kompetencje społeczne umożliwiające mu podjęcie różnych zadań i ról zawodowych w sposób profesjonalny i etyczny. W szczególności ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa, procesach tworzenia i stosowania prawa. Potrafi tworzyć, interpretować i stosować przepisy prawne. Potrafi sporządzać dokumenty i wystąpienia zawierające analizy i interpretacje określonych zagadnień prawnych. Ma umiejętność sporządzania projektów aktów normatywnych, pism procesowych i rozstrzygnięć w ramach procedur przed organami władzy publicznej i sądami. Potrafi projektować i tworzyć prace pisemne oraz wystąpienia w języku polskim i języku obcym.

Podczas rozwiązywania konkretnych spraw prawnych umie powiązać zdobytą wiedzę z zakresu prawa publicznego i prywatnego ze zjawiskami gospodarczymi i społecznymi zachodzącymi w Polsce i na świecie. Absolwent kierunku Prawo potrafi tworzyć, interpretować i stosować przepisy prawne. Umie posługiwać się językiem angielskim w pracy związanej z tworzeniem i stosowaniem prawa na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent kierunku Prawo umie dokonywać obiektywnej oceny własnych kompetencji w zakresie posiadanej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Jest gotowy do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych. Uwzględnia przy tym konieczność przestrzegania norm etycznych i prawnych. Ma umiejętność pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról. Jest przygotowany do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym. Łączy działania prawniczego z przedsiębiorczością̨. Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych, gospodarczych, obywatelskich, uwzględniając aspekty ekonomiczne, prawne oraz polityczne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich instytucjach i organizacjach zarówno publicznych, jak i niepublicznych, które wymagają wiedzy prawniczej. Są przygotowani do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych.

OPŁATA ZA STUDIA

* Istnieje możliwość rozłożenia płatności w semestrze na trzy raty (nie dotyczy pierwszego semestru studiów).

KADRA