Kredyty studenckie

Kredyty studenckie

SPIS TREŚCI

INFORMACJE

Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne na preferencyjnych warunkach oprocentowania, dzięki czemu czynią je najbardziej atrakcyjnymi na rynku bankowym. Dzieje się tak za sprawą dopłaty do oprocentowania z budżetu państwa, z której pokrywana jest znaczna część oprocentowania, co pozwala na zwiększenie pomocy materialnej dla studentów. Od 1 stycznia 2019 r. studentów obowiązują nowe zasady ubiegania się o kredyty studenckie. Nowe rozporządzenie wydane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego upraszcza procedury, skraca czas oczekiwania na decyzję i pozwala ubiegać się o kredyt przez cały rok.

UPRAWNIENI

O kredyt mogą ubiegać się wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 30. roku życia. Wniosek o kredyt mogą składać również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta.

Osoby nie posiadające obywatelska polskiego mogą ubiegać się o kredyt studencki w przypadku, gdy:
 • udzielono im zezwolenia na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej,
 • udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, posiadają Kartę Polaka lub wydano im decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadające wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub rozwojowych.
Pamiętaj, że podczas studiów możesz otrzymać tylko jeden kredyt studencki na danym poziomie studiów, bez względu na liczbę uczelni i kierunków, na których podejmiesz naukę.

PROCEDURA

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie do 31 maja ustala i podaje do wiadomości wysokość miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego. W roku akademickim 2021/2022 wynosi on 3000 zł (kwota netto).
 • Jeżeli spełniasz warunek dochodu ogłoszony przez ministra możesz złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do wybranej instytucji kredytującej, która zwarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytów Studenckich.
 • Instytucja kredytująca, na podstawie złożonego wniosku i załączonych dokumentów w terminie 30 dni od złożenia wniosku ustala wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy oraz przekazuje te dane do BGK.
 • Instytucja kredytująca dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty dla wybranej raty kredytu i udziela odpowiedzi o przyznaniu lub odmowie przyznania kredytu.
 • Bank odmówi zawarcia ze studentem umowy, jeżeli poręczenie okaże się niewystarczające lub wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta przekroczy 3000 zł.
 • Jeżeli bank, do którego wnioskowałeś, wyda pozytywną decyzję o przyznaniu kredytu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zostanie zawarta umowa o kredyt.
 • Po zawarciu umowy bank przelewa transze kredytu.

WARUNKI

Preferencyjne warunki dla studentów:
 • niskie oprocentowanie
 • specjalne zasady przyznawania kredytu
 • możliwość poręczenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) lub Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • odroczona spłata na dwa lata po ukończeniu studiów
 • możliwość umorzenia części lub całości pożyczki

BANKI

Banki udzielające kredytu:
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Bank PEKAO S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
Finansowanie przyznawane jest na okres studiów tylko raz i nie dłużej niż na 6 lat.

WNIOSKI

Od 1 stycznia 2019 r. o kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Wniosek o udzielenie kredytu składa się w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego banku. Szczegółowych informacji na temat poręczeń udzielają banki kredytujące.

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów (w przypadku studenta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia), dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku. Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny można uzyskać w oddziale banku wybranym przez studenta.

RATA

W roku akademickim 2021/2022 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi 400 zł, 600 zł, 800 zł albo 1000 zł. We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

PORĘCZENIE

W przypadku braku możliwości sprostowania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie banki kredytujące.

OKRES

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, jednak nie dłużej niż przez 6 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem wypłacania kredytu jest posiadanie statusu studenta.

W przypadku ujawnienia zatajonych istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego lub jego wysokość, instytucja kredytująca wypowie umowę o kredyt i zażąda jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia.

OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY

Kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować bank o:
 • Niezaliczeniu semestru/roku studiów
 • Udzielonym urlopie od zajęć w uczelni lub innej przerwie zgodnej z regulaminem studiów
 • Utracie statusu studenta
 • Zawieszeniu w prawach studenta
 • Ukończeniu studiów
W tym celu musi przedłożyć w banku zaświadczenie albo decyzję wydaną przez uczelnię. W powyższych przypadkach bank zaprzestaje wypłaty transz kredytu.

SPŁATA KREDYTU

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty terminu ukończenia studiów, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat. W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. Wartość oprocentowania kredytu studenckiego wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego, która wynosi obecnie 1,75 % (styczeń 2019).
Na wniosek kredytobiorcy, bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20 % średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy.
W przypadku gdy informacje, na podstawie których udzielono kredytu studenckiego, zawieszono jego spłatę lub go umorzono, okazały się nieprawdziwe, kredytobiorca spłaca kredyt wraz z odsetkami nienależnie wypłaconymi ze środków Funduszu Kredytów Studenckich.

ZMIANA RATY

Kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu w zależności od aktualnych potrzeb.

ZAWIESZENIE SPŁATY

Jeżeli kredytobiorca znajdzie się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej uniemożliwiającej spłatę kredytu, może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie jego spłaty wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

UMORZENIE SPŁATY

Kredyt studencki może być umorzony na wniosek kredytobiorcy przez bank:
 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1% najlepszych absolwentów,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.
Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową, trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań lub śmierć kredytobiorcy. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy. Więcej informacji

WIĘCEJ INFORMACJI

Pełną informację o warunkach uzyskania i spłaty kredytów studenckich możesz uzyskać w wybranym banku oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468 ze zm.)

SPIS TREŚCI