Stypendium "na start"

Stypendium "na start"

SPIS TREŚCI

INFORMACJE

Stypendium na start może otrzymać student toruńskiej uczelni studiujący w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym na I roku studiów pierwszego stopnia lub na I roku jednolitych studiów magisterskich na uczelni wyższej działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85, z późn. zm.) mającej siedzibę w Toruniu.

WARUNKI

O stypendium na start może ubiegać się student toruńskiej uczelni spełniający łącznie poniższe warunki:
 • Świadectwo ukończenia szkoły otrzymał nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów;
 • Uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen nie niższą niż:
  • 4,5 oraz posiada tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub
  • 5,0 oraz posiada inne szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły;
 • Zamieszkuje w Toruniu;
 • W roku składania wniosku o przyznanie stypendium na start nie ukończył 26 lat.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Stypendia przyznawane są w zależności od środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Torunia. Wysokość stypendium wynosi 500 lub 600 zł miesięcznie, przy czym liczba stypendystów, którym przyznane zostanie stypendium w wysokości 600 zł może stanowić co najwyżej 10% wszystkich przyznanych w danym roku stypendiów. Ostateczną liczbę stypendiów i ich wysokość ustala Prezydent Miasta Torunia. Stypendium wypłacane jest przez okres 9 miesięcy, czyli od października danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego.

ZAŁĄCZNIKI

Do wniosku należy dołączyć:
 • Kopię świadectwa ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem pkt 3;
 • Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, z zastrzeżeniem pkt 3;
 • Zaświadczenie wydane przez toruńską uczelnię (w przypadku studenta będącego cudzoziemcem) potwierdzające datę ukończenia szkoły, średnią ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły oraz osiągnięcia;
 • Zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na I rok studiów oraz o wybranym kierunku studiów;
 • Dokument potwierdzający zamieszkanie w Toruniu:
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, lub
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowania lokalu położonego w Toruniu, w szczególności umowa najmu, umowa użyczenia, odpis księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność lub współwłasność kandydata, lub
  • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie miejsca w domu studenckim.

TRYB OCENY

Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków, składanych przez kandydatów. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Stypendialną powołaną przez Prezydenta Miasta Torunia.

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych.

TERMIN

Wnioski należy składać od 1 do 15 października 2022 r. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

MIEJSCE

Punkty Informacyjne Urzędu Miasta Torunia lub przesyłka pocztowa na adres Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, w kopercie z dopiskiem: „Wydział Edukacji”

DOKUMENTY

SPIS TREŚCI