Stypendium naukowe

Stypendium naukowe

SPIS TREŚCI

INFORMACJE

Stypendium naukowe może otrzymać student toruńskiej uczelni studiujący w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym na co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia lub na co najmniej II roku jednolitych studiów magisterskich lub na studiach drugiego stopnia na uczelni wyższej działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85, z późn. zm.) mającej siedzibę w Toruniu.

WARUNKI

O stypendium naukowe może ubiegać się student toruńskiej uczelni jeżeli spełnia łącznie poniższe warunki:
 • Zaliczył co najmniej I rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni;
 • Uzyskał w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5 potwierdzoną przez uczelnię;
 • Nie powtarza roku;
 • Nie przebywa na urlopie, za wyjątkiem urlopu przysługującego na podstawie regulaminu uczelni w związku z macierzyństwem lub ojcostwem;
 • Studia drugiego stopnia podjął nie później, niż w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia;
 • W ostatnim roku lub w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść wkład w rozwój nauki lub sztuki, przy czym za działalność taką uważa się w szczególności: autorstwo lub współautorstwo prac naukowych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, wynalazku lub wzoru użytkowego, publikacji książkowych, dzieł artystycznych, a także opracowań nieobjętych programem nauczania, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
 • Zamieszkuje w Toruniu;
 • W roku składania wniosku o przyznanie stypendium naukowego nie ukończył 26 lat.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Stypendia przyznawane są w zależności od środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Torunia. Wysokość stypendium wynosi 500 lub 600 zł miesięcznie, przy czym liczba stypendystów, którym przyznane zostanie stypendium w wysokości 600 zł może stanowić co najwyżej 10 % wszystkich przyznanych w danym roku stypendiów. Ostateczną liczbę stypendiów i ich wysokość ustala Prezydent Miasta Torunia. Stypendium wypłacane jest przez okres 9 miesięcy, czyli od października danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego. Studentowi kierunku, którego tok nauczania przewiduje zakończenie studiów w terminie wcześniejszym niż 30 czerwca, stypendium wypłaca się nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym następuje zakończenie studiów.

ZAŁĄCZNIKI

Do wniosku należy dołączyć:
 • Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności naukowej lub artystycznej oraz osiągnięcia naukowe;
 • Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Torunia:
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, lub
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowania lokalu położonego w Toruniu, w szczególności umowa najmu, umowa użyczenia, odpis księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność lub współwłasność kandydata, lub
  • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie miejsca w domu studenckim.

TRYB OCENY

Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków, składanych przez kandydatów. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Stypendialną powołaną przez Prezydenta Miasta Torunia. Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych zostają odrzucone.
Uwaga! Komisja nie ma obowiązku wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia braków we wniosku.

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych.

TERMIN

Wnioski należy składać od 2 do 16 października 2023 r. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Torunia. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

MIEJSCE

Punkty Informacyjne Urzędu Miasta Torunia lub przesyłka pocztowa na adres Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, w kopercie z dopiskiem: „Wydział Edukacji”

DOKUMENTY

SPIS TREŚCI