Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

SPIS TREŚCI

INFORMACJE O STYPENDIUM

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, który posiada stopień niepełnosprawności orzeczony przez właściwy organ. Może się o nie ubiegać słuchacz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, już od pierwszego roku studiów.

OKRES PRZYZNAWANIA

Stypendium przyznawane jest na semestr roku akademickiego (z możliwością przedłużenia na kolejny), nie dłużej jednak niż data ważności posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności.

Pamiętaj: jeśli Twoje orzeczenie wydane jest na czas określony, stypendium zostanie przyznane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, nie dłużej jednak niż do końca semestru. W przypadku uzyskania nowego orzeczenia prawo do stypendium ustalane jest od momentu złożenia wniosku.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny studenta. Wysokość stypendium jest corocznie ustalana i zależy od wysokości dotacji przyznanej Uczelni z budżetu państwa, a także od liczby złożonych wniosków. Ponadto wysokość stypendium specjalnego może być zróżnicowana ze względu na orzeczony stopień niepełnosprawności i ustala ją Komisja Stypendialna.

PRZESZKODY

Studiując na kilku kierunkach/kilku uczelniach stypendium można otrzymać tylko na jednym wskazanym kierunku studiów/uczelni. Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
  • przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
  • nie przysługuje osobom, które są absolwentami studiów na poziomie magisterskim (także na innej uczelni) lub ukończyły studia pierwszego stopnia, a następnie rozpoczęły kolejne studia na tym samym poziomie (drugi kierunek).
Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata/inżyniera, mogą ubiegać się o stypendium w sytuacji kontynuowania studiów w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Podstawa prawna: art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.)

OBOWIĄZKI STUDENTA

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do pobierania stypendium student zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Komisji Stypendialnej WSKSiM (art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Pomoc materialna przyznana lub pobierana przez studenta na podstawie nieprawdziwych danych zamieszczonych we wniosku albo fałszywych dokumentów/oświadczeń podlega zwrotowi w całości i powiększa Fundusz Stypendialny AKSiM. Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student ukończył studia lub został skreślony z listy studentów albo upłynął okres 6 lat, którym mowa w art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 94 ust. 2).

INNE FORMY POMOCY

Niezależnie od pobierania stypendium, osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się (na takich samych zasadach jak inny studenci) o przyznanie pozostałych form pomocy materialnej. Ponadto studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i preferencyjnymi warunkami spłaty.

DOKUMENTY

SPIS TREŚCI