Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

SPIS TREŚCI

INFORMACJE O STYPENDIUM

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością przyznawane jest na wniosek studenta, który posiada stopień niepełnosprawności orzeczony przez właściwy organ. Może się o nie ubiegać słuchacz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, już od pierwszego roku studiów.

OKRES PRZYZNAWANIA

Stypendium przyznawane jest na semestr roku akademickiego (z możliwością przedłużenia na kolejny), nie dłużej jednak niż data ważności posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności.

Pamiętaj: Jeśli Twoje orzeczenie wydane jest na czas określony, stypendium zostanie przyznane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, nie dłużej jednak niż do końca semestru. W przypadku uzyskania nowego orzeczenia prawo do stypendium ustalane jest od momentu złożenia wniosku.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny studenta. Wysokość stypendium jest corocznie ustalana i zależy od wysokości dotacji przyznanej Uczelni z budżetu państwa, a także od liczby złożonych wniosków. Ponadto wysokość stypendium specjalnego może być zróżnicowana ze względu na orzeczony stopień niepełnosprawności i ustala ją Komisja Stypendialna.

PRZESZKODY

Świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez okres 7 semestrów
W przypadku jednolitych studiów magisterskich, które zgodnie z przepisami prawa trwają 11 albo 12 semestrów (np. kierunek lekarski), łączny okres przysługiwania świadczeń jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.

Do okresu przysługiwania świadczeń wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób z niepełnosprawnością na kolejnym kierunku studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium na kolejnych studiach istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

Podstawa prawna: art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)

OBOWIĄZKI STUDENTA

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do pobierania stypendium student zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Komisji Stypendialnej AKSiM (art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Pomoc materialna przyznana lub pobierana przez studenta na podstawie nieprawdziwych danych zamieszczonych we wniosku albo fałszywych dokumentów/oświadczeń podlega zwrotowi w całości i powiększa Fundusz Stypendialny AKSiM. Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student ukończył studia lub został skreślony z listy studentów albo upłynął okres 6 lat, którym mowa w art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 94 ust. 2).

INNE FORMY POMOCY

Niezależnie od pobierania stypendium, osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się (na takich samych zasadach jak inni studenci) o przyznanie pozostałych form pomocy materialnej.

Ponadto studenci mogą ubiegać się o kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i preferencyjnymi warunkami spłaty.

DOKUMENTY

SPIS TREŚCI