Stypendium rektora

Stypendium rektora

SPIS TREŚCI

INFORMACJE O STYPENDIUM

Studenci wszystkich kierunków i trybów studiów uzyskujący wyróżniające wyniki w nauce lub posiadający wybitne osiągnięcia mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora.
Świadczenie to mogą otrzymać wyłącznie studenci znajdujący się w gronie 10% najlepszych studentów kierunku, ale jest ono przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanych.

OCENA WNIOSKÓW

Przy ocenie wniosków brane są osiągnięcia i średnia ocen uzyskane w poprzednim roku akademickim. Nie bierze się pod uwagę osiągnięć z innych lat studiów i sprzed rozpoczęcia studiów na danym poziomie. Zasada ta dotyczy również uzyskanych certyfikatów językowych oraz nagród uzyskanych w olimpiadach przedmiotowych w szkole średniej. W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) ocena wniosku dotyczy osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, o ile studia drugiego stopnia zostały rozpoczęte w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Wniosek oceniany jest metodą punktową. Stypendia rektora przyznaje się według listy rankingowej tworzonej odrębnie dla każdego kierunku studiów. Pozycję na liście rankingowej ustala się poprzez zsumowanie punktów uzyskanych przez studenta.

OKRES PRZYZNANIA

Stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki na okres do 10 miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr – na okres do 5 miesięcy.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium jest ustalana corocznie i zależy od wysokości dotacji przyznanej Uczelni z budżetu państwa, a także od liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora.

LICZBA STUDENTÓW

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium rektora może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi. Liczbę studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora ustala się w oparciu o dane o studentach danego kierunku studiów aktualne na dzień 1 października.

WARUNKI

Stypendium rektora może otrzymać student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który uzyskał za rok studiów wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wyniki uzasadniające przyznanie stypendium, obowiązujące na uczelni i kierunku, na którym podjął studia uzupełniające.

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

PRZESZKODY

Studiując na kilku kierunkach/kilku uczelniach, można otrzymać stypendium rektora tylko na jednym wskazanym kierunku studiów/uczelni. Stypendium rektora:
    • przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
    • nie przysługuje osobom, które są absolwentami studiów na poziomie magisterskim (także na innej uczelni) lub ukończyły studia pierwszego stopnia, a następnie rozpoczęły kolejne studia na tym samym poziomie (drugi kierunek).
Dotyczy to także osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. Podstawa prawna: art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.)

DOKUMENTY

SPIS TREŚCI