Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

SPIS TREŚCI

INFORMACJE

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, począwszy od pierwszego roku studiów.
Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest wysokość dochodu netto (osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki), który przypada we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny studenta, z uwzględnieniem przepisów o dochodzie uzyskanym i utraconym.

OKRES PRZYZNAWANIA

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr roku akademickiego (z możliwością przedłużenia na kolejny). W danym roku akademickim świadczenie można pobierać przez 10 miesięcy, a gdy ostatni rok trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium jest ustalana corocznie i zależy od wysokości dotacji przyznanej Uczelni z budżetu państwa, a także od wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie studenta oraz od liczby złożonych wniosków.

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM

Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lud dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

DOCHÓD

Wysokość miesięcznego dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala na początku października Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim AKSiM. Miesięczną wysokość dochodu w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.). Szczegółowe zasady obliczania dochodu określa załącznik nr 10.

DOKUMENTACJA

Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest udokumentować posiadane źródła dochodu swojej rodziny.

PRZESZKODY

Studiując na kilku kierunkach/kilku uczelniach stypendium można otrzymać tylko na jednym wskazanym kierunku studiów/uczelni. Stypendium socjalne:
  • przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
  • nie przysługuje osobom, które są absolwentami studiów na poziomie magisterskim (także na innej uczelni) lub ukończyły studia pierwszego stopnia, a następnie rozpoczęły kolejne studia na tym samym poziomie (drugi kierunek). Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata/inżyniera, mogą ubiegać się o stypendium w sytuacji kontynuowania studiów w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Powyższe zasady dotyczą również osób, które uzyskały tytuł zawodowy za granicą.
Łączny okres, w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej. Podstawa prawna: art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.)

OBOWIĄZKI STUDENTA

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do pobierania stypendium student zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Komisji Stypendialnej AKSiM (art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Pomoc materialna przyznana lub pobierana przez studenta na podstawie nieprawdziwych danych zamieszczonych we wniosku albo fałszywych dokumentów/oświadczeń podlega zwrotowi w całości i powiększa Fundusz Stypendialny AKSiM.
Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student ukończył studia lub został skreślony z listy studentów albo upłynął okres 6 lat, którym mowa w art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 94 ust. 2).

SKŁAD RODZINY

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
  • studenta;
  • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
Jest to katalog wyczerpujący, wskazany w ustawie. W związku z powyższym uczelnia (nawet w wyjątkowych przypadkach) nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta, np. babci, dziadka, dalszych krewnych, pełnoletniego rodzeństwa nieuczącego się, rodzeństwa uczącego się, które ukończyło 26. rok życia, itp.
We wniosku stypendialnym dokumentuje się stan rodziny aktualny na dzień składania wniosku.

DOKUMENTY

SPIS TREŚCI