Zapomoga

Zapomoga

SPIS TREŚCI

INFORMACJE

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy materialnej studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Zapomoga nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, ale jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.

UZASADNIENIE

Sytuacje uzasadniające przyznanie zapomogi losowej:
  • ciężka choroba studenta,
  • nieszczęśliwy wypadek studenta powodujący uszczerbek na zdrowiu,
  • śmierć lub ciężka choroba członka najbliższej rodziny studenta pozostającego we wspólnym gospodarskie domowym, powódź, pożar i inne działanie siły wyższej,
  • kradzież na szkodę studenta,
  • inne, na skutek których student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

WYSOKOŚĆ ZAPOMOGI

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności związanych ze statusem materialnym wnioskodawcy oraz jego sytuacją życiową. O wysokości przyznanej pomocy decyduje Komisja Stypendialna WSKSiM.

OGRANICZENIA

Studiując na kilku kierunkach/kilku uczelniach zapomogę można otrzymać tylko na jednym wskazanym kierunku studiów/uczelni. Świadczenie nie przysługuje osobom, które są absolwentami studiów na poziomie magisterskim (także na innej uczelni) lub ukończyły studia pierwszego stopnia, a następnie rozpoczęły kolejne studia na tym samym poziomie (drugi kierunek).

Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata/inżyniera, mogą ubiegać się o zapomogę w sytuacji kontynuowania studiów w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Zasady te wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

DOKUMENTACJA

Wymagane dokumenty:
  • wniosek o zapomogę,
  • dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego (np. akt zgonu, historia choroby, itp.),
  • dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji materialnej w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego,
  • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku.
Zdarzenie podane przez studenta jako podstawa do ubiegania się o przyznanie zapomogi należy udokumentować (np. zaświadczeniem lekarskim, zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej, orzeczeniem sądowym, policyjnym, fakturami lub rachunkami potwierdzającymi wydatki poniesione w wyniku zaistnienia sytuacji losowych). Złożenie samych faktur lub rachunków bez udokumentowania (np. zaświadczeniem lekarskim, bądź innym dokumentem) faktu zaistnienia sytuacji losowej, nie stanowi podstawy przyznania zapomogi.

TERMIN

Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia sytuacji losowej.

DOKUMENTY

SPIS TREŚCI