Program POWER

Program POWER

SPIS TREŚCI

O PROJEKCIE

W projekcie „Międzynarodowa mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.” uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na wyjazdy studentów zgodnie z zasadami programu Erasmus+, akcja 103 – Mobilność z krajami programu.
Uczestnikami projektu są:
 • studenci, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • studenci posiadający decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym.
Studenci mogą wyjeżdżać za granicę na studia lub praktykę do uczelni lub instytucji przyjmującej.

BENEFICJENCI

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej oraz studenci niepełnosprawni (posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) wyjeżdżający na studia będą otrzymywali stypendium z funduszy programu PO WER. Decyzja o takim sposobie finansowania wyjazdów została podjęta na szczeblu ministerialnym. Ze środków PO WER będzie można finansować wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących w programie Erasmus+.
Narodowa Agencja Programu Erasmus+, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z instytucją wdrażającą projekt PO WER, ustaliła następujące stawki stypendialne obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych:

REKRUTACJA NA STUDIA

Zasady i etapy rekrutacji na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+, z dofinansowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz dla studentów uprawnionych do otrzymania stypendium socjalnego (program PO WER) znajdziesz tutaj.

REKRUTACJA NA PRAKTYKI

Zasady i etapy rekrutacji na wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+, z dofinansowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz dla studentów uprawnionych do otrzymania stypendium socjalnego (program PO WER) znajdziesz tutaj.

STYPENDIUM SOCJALNE

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia studentów otrzymujących stypendium socjalne
Umowa finansowa pomiędzy Narodowa Agencją w Warszawie, a Uczelnią zawiera klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów na studia studentów spełniających definicję osoby znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (studenci ze stypendium socjalnym) z funduszu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów w programie Erasmus+ ze stypendium zerowym.

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wyjeżdzający na studia będzie otrzymywać dodatkowo 200 € (czyli 862 złotych) tzw. dodatku socjalnego na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Przynależność do tej grupy będzie definiowana przez kwalifikowanie w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego w terminie wyznaczonym przez uczelnię zgodnie z jej wewnętrznymi regulacjami. Wyznaczając termin weryfikacji posiadania uprawnień do otrzymywania dodatku socjalnego Uczelnia realizująca mobilność zapewni równe traktowanie uczestników mobilności.

OzN

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych
 1. Umowa finansowa Programu Erasmus+ pomiędzy NA, a Uczelnią zawiera klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów osób z niepełnosprawnością z funduszu PO WER i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów ze stypendium zerowym w programie Erasmus+
 2. Z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) student niepełnosprawny może dostać dodatkowe środki wyjeżdżając na studia lub praktyki.
 3. Osoba niepełnosprawna, zwana dalej „uczestnikiem mobilności”, realizująca mobilność w programie Erasmus+ w roku akademickim 2019/20 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę, jako dodatek do kwoty ryczałtowej wynikającej ze stawki miesięcznej.
 4. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana przez Narodową Agencję za pośrednictwem Uczelni, na podstawie oddzielnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną – uczestnika mobilności, do Biura Współpracy Międzynarodowei i Międzyuczlenianej ( pok.114, na ul. Św. Józefa) po zakończeniu rekrutacji na Uczelni.
 5. Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej na miesiąc przed planowanym wyjazdem na studia za granicę.
 6. Wzór wniosku, który zawiera minimalne wymagania jest dostępny w BWM.
 7. W w/w wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością osoba niepełnosprawna – uczestnik mobilności musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikająca z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą.
 8. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana.
 9. Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:
  • Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu).
  • Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą.
  • Koszty podróży osoby towarzyszącej będą rozliczane jako koszty rzeczywiste*,a koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.) – jako kwota ryczałtowa** uzależniona od okresu pobytu osoby towarzyszącej i kraju docelowego. Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego.
   *Koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności.
   **Kwota ryczałtowa w wysokości iloczynu dni pobytu i jednostkowej stawki ryczałtowej przypadającej na miesiąc dotyczy pobytu długoterminowego tj. trwającego minimum 2 miesiące – zgodnie z tabelą stawek przewidzianą dla wyjazdów studentów a dzień dotyczy pobytu krótkoterminowego tj. krótszego niż 2 miesiące zgodnie z tabelą stawek określonych dla pracowników uczelni.
  • Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia).
  • Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.
  • Niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez studenta w kształceniu/ podczas pracy w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych);
  • Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla studenta na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy);
  • Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla studenta(koszty specjalnego ubezpieczenia);
  • Niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez studenta, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawności lub lekarza).
 10. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Koordynatora Programu Erasmus+ w WSKSiM.
 11. Wniosek musi być zaopiniowany przez przedstawiciela uczelnianej komórki zajmującej się osobami niepełnosprawnymi lub być zaopiniowany przez osobę, która ma w swoim zakresie obowiązków zagadnienia związane z kształceniem osób niepełnosprawnych.
 12. Koordynator Programu Erasmus+ w WSKSiM oceniając wniosek, może zażądać od studenta ubiegającego się o dofinansowanie dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.
 13. Bezzwłocznie po podjęciu decyzji przez Koordynatora Programu Erasmus+ , poinformuje on studenta ubiegającego się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności o kwocie dodatkowego wsparcia (dodatkowego w stosunku do ryczałtu wynikającego z planowanego czasu trwania pobytu za granicą).
 14. Student z orzeczoną niepełnosprawnością będzie zobowiązany do rozliczenia wyjazdu na studia w BWM bezzwłocznie po zakończeniu przez niego pobytu za granicą. Uczelnia będzie miała prawo do nieuznania dodatkowego kosztu, jeżeli poniesione wydatki nie spełniają kryteriów przyznania.
Wysokość stypendium
Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne.
Ponieważ obecnie wyjazdy osób niepełnosprawnych finansowane są w całości z PO WER toteż stypendium będzie wypłacane w złotówkach. Student jest zobowiązany podać swoje konto złotówkowe, na które będzie dostawał stypendium.

DOKUMENTY

SPIS TREŚCI