Rekrutacja na praktyki zagraniczne

Rekrutacja na studia zagraniczne

SPIS TREŚCI

ZASADY OGÓLNE

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej ustala się następujący tryb naboru na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018:
 1. Rekrutacja na wyjazdy na praktyki odbywa się przez cały rok akademicki 2017/2018, aż do wyczerpania miejsc. Niemniej jednak rekrutacja będzie ogłaszana przynajmniej raz w semestrze lub częściej w ramach potrzeb.
 2. Rekrutacji podlegają studenci nie później niż miesiąc przed planowanym wyjazdem na praktyki.
 3. Rekrutację przeprowadza w imieniu Dziekana Koordynator Programu Erasmus+ outging student na zasadach zgodnych z wymogami formalnymi Programu Erasmus+.
 4. Komisja Rekrutacyjna Erasmusa+ jest odpowiedzialna za terminowy i odpowiedni wybór studentów do wskazanej przez studenta instytucji.
 5. Skład Komisji Rekrutacyjnej jest dostępny w biurze Współpracy Międzynarodowej p. 114, na ul. św. Józefa.
 6. Obowiązuje otwarty tryb naboru, oparty o akcję informacyjną i promocyjną przy pomocy różnych mediów (informacja na tablicach ogłoszeń, strona internetowa, informacja poprzez opiekunów grup, spotkania z koordynatorem Erasmusa+).
 7. Student ubiegający się o stypendium musi spełniać następujące kryteria formalne:
  • ukończenie I roku studiów (w chwili wyjazdu);
  • nie wykorzystał więcej niż 10 miesięcy potencjału mobilności w ramach programu Erasmus+ (liczą się studia i praktyki w sumie) w danym cyklu nauczania;
  • nie przebywa (w trakcie trwania stypendium) na urlopie dziekańskim.
 8. Warunkiem przystąpienia studenta do rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
  • formularza zgłoszeniowego nadesłany on-line (wydrukowany formularz należy również dołączyć do pozostałych dokumentów
  • CV w języku polskim i języku kraju, w którym będzie odbywał praktykę lub w języku angielskim
  • zaświadczenie o średniej ocen (wystawia dziekanat na prośbę studenta)
  • certyfikaty językowe jeśli student posiada
  Wszystkie w/w dokumenty student składa w koszulce w Biurze Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej.
  Za dodatkowy atut w kwalifikacji studentów uznana jest działalność w Erasmus Student Network lub współpraca z BWM w charakterze mentora studentów przyjeżdżających.
 9. Student jest zobowiązany w czasie rekrutacji do uczestnictwa w ustnym egzaminie językowym (angielski, hiszpański lub niemiecki). Nie zaliczenie egzaminu językowego dyskwalifikuje studenta z dalszej rekrutacji.
 10. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz mailowo.
 11. Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej zorganizuje spotkanie informacyjne nt. zasad formalnych wyjazdów w ramach Programu ERASMUS+ na praktyki. Dla studentów zakwalifikowanych, udział w spotkaniu jest obowiązkowy.
 12. Aby możliwe było podpisanie Umowy pomiędzy studentem i WSKSiM konieczne jest uzgodnienie pomiędzy studentem, instytucją przyjmującą i pełnomocnikiem ds. Jakości Kształcenia „Training Agreement” i zatwierdzenie „Training Agreement” przez Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia.

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja
Rekrutacja na stypendium w ramach programu Erasmus+ odbywa się w trzech etapach:
 1. składanie dokumentów
 2. przedkładanie zaświadczenia o znajomości języka obcego
 3. ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego
Etap I
Studenci ubiegający się o stypendium programu Erasmus+ składają dokumenty w Biurze Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianeji mogą to zrobić w ciągu całego roku akademickiego. Wymagane dokumenty:
 • Formularz zgłoszeniowy. Każdy student starający się o stypendium Erasmusa+ powinien wypełnić elektronicznie formularz zgłoszeniowy. Do formularza należy załączyć aktualne zdjęcie
 • CV w dwóch wersjach językowych: w języku polskim oraz w języku kraju, w którym będzie odbywać praktykę, lub w języku angielskim. (format A4)
 • Zaświadczenie o średniej ocen (wystawia dziekanat; do pobrania na stronie)
 • Certyfikaty językowe jeśli student posiada
Dokumenty powinny zostać złożone w plastikowej „koszulce” (nie w segregatorze ani niezbindowane) w Biurze Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej AKSiM, ul. św. Józefa, pokój 114.
Wszystkie dokumenty należy sporządzić w języku polskim (z wyjątkiem drugiego egzemplarza CV).
Etap II
Każdy student zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie od jednego z lektorów potwierdzające znajomość języka obcego potrzebnego do realizacji zadań wynikających z programu praktyki (również ci studenci, którzy brali już udział we wcześniejszych rekrutacjach na naszej uczelni). W zaświadczeniu musi być określony poziom znajomości języka, którym student się posługuje. Student, który posiada certyfikat językowy nie musi ubiegać się o zaświadczenie.
Etap III
W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
 • Koordynator Uczelniany Erasmusa+
 • Koordynator Wydziałowy Erasmusa+
 • Koordynator programu Erasmus+ z BWMiM
 • Przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • Przedstawiciel samorządu studentów
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie sporządzona lista kandydatów przyjętych do programu, a następnie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Erasmus+ (na św. Józefa). Kandydaci zostaną także poinformowani o wynikach drogą mailową. Sporządzona zostanie również lista rezerwowa osób, które nie zakwalifikowały się z powodu braku miejsc.

KRYTERIA

Komisja ocenia kandydata wg następujących kryteriów:
 1. Zaświadczenie o poziomie znajomości języka, wg skali Rady Europy (max. 5 pkt):
  • 5 pkt. – C1, C2, certyfikat
  • 4 pkt. – B2
  • 3 pkt. – B1
  • 2 pkt. – A2
  • 1 pkt. – A1
  • 0 pkt. – brak certyfikatu, negatywna opinia lektora
 2. Komisja zastrzega sobie możliwość uzyskania opinii pisemnej od lektora odnośnie studentów z certyfikatem
 3. Średnia ocen ze wszystkich zaliczonych lat (max. 3 punkty):
  • 3 pkt. 4,76 – 5,0
  • 2 pkt. 4,5 – 4,75
  • 1 pkt. 4,0 – 4,49
  • 0 pkt. poniżej 4,0
 4. Działalność na rzecz Uczelni i BWMiM / Opinia opiekuna roku max. 2 pkt
 5. Mentoring (opieka nad Incoming Erasmus students) max. 2 pkt
 6. Uczestnictwo w zajęciach anglojęzycznych (1 pkt. za każdy przedmiot)

NA PRAKTYCE

Po przyjeździe na praktykę zostaniesz wprowadzony w zakres swoich obowiązków. Twój opiekun praktyk zapozna Ciebie z firmą i panującymi w niej zwyczajami. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania, możesz zwrócić się z nimi do swojego opiekuna.

W ciągu kilku tygodni postaraj się skontaktować z nami drogą mailową, aby poinformować nas o tym, jak sobie radzisz. Chcielibyśmy mieć w razie potrzeby możliwość łatwego kontaktu z Tobą.

ZMIANY W TA

Jeśli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian do TA, pamiętaj, że wymagają pisemnej zgody: studenta, WSKSiM oraz instytucji przyjmującej. Formularz ten jak najszybciej dostarcz do BWM na formularzu TA.

PRAKTYKANT

Przed wyjazdem zapoznaj się z Kartą Studenta Erasmusa. Pamiętaj, że powinieneś stosować się do wszystkich przepisów (np. przepisów BHP) oraz powinieneś dołożyć starań, aby wywiązać się ze wszystkich wcześniej ustalonych warunków umowy. Pamiętaj, że masz również obowiązek zdobyć wszystkie potrzebne zaświadczenia (Confirmation Letter, opinia opiekuna, wypełniony dzienniczek praktyk) i dostarczyć je w uzgodnionym terminie do BMW w AKSiM. Jeśli Twój pobyt będzie krótszy niż 2 miesiące, będziesz musiał zwrócić całość otrzymanego stypendium. Jeśli chcesz przedłużyć pobyt na praktyce (jest to możliwe tylko w czasie trwania tego samego roku akademickiego), pamiętaj, aby odpowiednio wcześniej dopełnić formalności.

PO POWROCIE

Po powrocie ze praktyk powinieneś zgłosić się do BWM i złożyć oryginały następujących dokumentów:
 • Confirmation Letter – zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające odbycie praktyk z dokładną datą pobytu i liczbą godzin odbytych praktyk
 • Training Agreement – porozumienie o programie praktyk z podpisami instytucji przyjmującej
 • Karta Praktyk – dzienniczek praktyk z wypisanymi dokładnie czynnościami wykonywanymi podczas praktyk, podpisane przez opiekuna z instytucji przyjmującej z liczbą godzin odbytych praktyk. Dzienniczek powinien być uzupełniany przynajmniej raz w tygodniu.
Zebranie odpowiednich podpisów jest Twoim obowiązkiem. Nie licz że ktoś zrobi to za Ciebie. Dokumenty te będą podstawą zaliczenia Twoich praktyk. Ostatnimi formalnościami niezbędnymi przy rozliczeniu praktyk jest ankieta on-line i sprawozdanie z pobytu + 5 zdjęć z praktyk.
Wypełnienie ankiety on-line przez stypendystę jest wymagane przez Agencję Narodową Programu Erasmus+. Po powrocie otrzymasz mailem link z ankieta do wypełnienia. Ankieta jest automatycznie wysyłana przez Komisje Europejską za pomocą narzędzia Mobility Tool. Potwierdzenie wypełnienia ankiety należy przesłać mailem do BWM wraz ze sprawozdaniem i zdjęciami.

SPIS TREŚCI